Projekty

Puławy, 2019-12-20

Uroczyste zakończenie projektu

Na zakończenie projektu został zorganizowany wyjazd o charakterze terapeutycznym do miejscowości w pobliżu Kazimierza Dolnego. Panie wzięły udział w wyciszających, ciekawych i pełnych ciepła warsztatach decoupage, odbyły spacer po pięknej osadzie, dający możliwość terapeutycznego kontaktu z końmi i innymi zwierzętami zagrodowymi, obcowania z przyrodą w przepięknym plenerze. Wykonały również przytulanki dla swoich dzieci – upominki mikołajkowe.


Puławy, 2019-12-13

Wizaż i stylizacja

Szkolenie to zostało zrealizowane w miesiącu grudniu 2019 r. w wymiarze 16 godzin, stanowiąc dopełnienie oferty skierowanej do osób doznających przemocy. Zostały nim objęte zarówno uczestniczki grupy wsparcia, jak również inne uczestniczki projektu, łącznie 15 osób.

Panie nabyły wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie technik makijażu i sposobów ich wykonania, uzyskały doradztwo w doborze barw i fasonów garderoby. Dzięki tym zajęciom nasze uczestniczki poznały swoje mocne strony, podniosła się ich samoocena i poczucie własnej wartości, dzięki czemu będą w stanie lepiej sobie radzić ze skutkami doznawanej przemocy.


Puławy, 2019-12-04

Szkolenie

Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Szkolenie „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” stanowiło działanie w ramach projektu „Szansa na zmianę”, skierowane do osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zostało zrealizowane w listopadzie 2019 roku i uczestniczyło w nim 30 osób. Szkolenie pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie technik radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, na które są narażone osoby wspierające innych w rozwiązywaniu problemów życiowych.


Puławy, 2019-12-01

Terapia indywidualna dla osób doznających przemocy

Terapia indywidualna stanowiła dodatkową formę wsparcia dla kobiet doznających przemocy.
12 uczestniczek projektu przez okres 3 miesięcy miało możliwość, poprzez indywidualny kontakt z psychologiem, pracować nad nurtującymi je problemami, uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej, jaką jest doświadczanie przemocy. Terapia dawała również możliwość nabycia umiejętności lepszego radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z doświadczenia przemocy w rodzinie.

Więcej…


Puławy, 2019-11-29

Kurs samoobrony

Kurs samoobrony odbył się w miesiącach październik i listopad 2019 r. Wzięło w nim udział 14 kobiet. W trakcie zajęć uczestniczki nabyły podstawowe umiejętności oceny zagrożeń i obrony przed nimi. Szkolenie to pozwoliło na wzmocnienie pewności siebie i podniesienie poczucia własnej wartości. Kurs samoobrony był organizowany w ramach projektów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez MOPS po raz pierwszy. Spotkał się z pozytywną oceną naszych uczestniczek.


Puławy, 2019-11-29

Szkolenie

“Dialog motywujący w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc”

Korzystając z zewnętrznego dofinansowania mogliśmy przeprowadzić po raz kolejny specjalistyczne szkolenie dla 15 przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. Odbyło się ono w miesiącu listopadzie 2019 roku. Podczas 6 dni szkoleniowych uczestnicy wzbogacili swój warsztat pracy w narzędzia pomocne w budowaniu i wzmacnianiu motywacji klientów do zmiany zachowań, zwłaszcza  w rodzinach dotkniętych problemem przemocy.


Puławy, 2019-10-28

Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla mężczyzn

W ramach projektu „Zmiana szansą” jego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w formule indywidualnej. Działanie to, obok Treningu zastępowania agresji „ART”, stanowiło ofertę skierowaną do osób stosujących przemoc.

Więcej…


Puławy, 2019-10-28

Trening zastępowania agresji “ART”

W dniach 17 i 18 oraz 24 i 25 października 2019 r. odbył się „Trening zastępowania agresji ART”, w którym wzięło udział 10 uczestników projektu „Zmiana szansą”.

Była to już trzecia edycja  tego szkolenia –  poprzednie odbyły się w ramach projektów realizowanych przez MOPS w Puławach.

Celem treningu było nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, stresem i agresją. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili korzyści wyniesione podczas 4 dni intensywnej pracy
nad zmianą swoich postaw i zachowań.


Puławy, 2019-05-08

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

Dnia 9 maja br. w ramach projektu „Zmiana szansą” rozpoczynają się spotkania „Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy”.

Grupa wsparcia przewidziana jest dla 12 kobiet z terenu miasta Puławy. Jej celem jest pokonanie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji oraz doświadczeń, uzyskanie wsparcia emocjonalnego.

Więcej…


Puławy, 2019-05-08

Porady prawne dla osób doznających przemocy

Począwszy od miesiąca maja 2019 r. realizowane będą „Porady prawne” dla uczestniczek projektu „Zmiana szansą”.

Porady prawne będą udzielane przez radcę prawnego – Panią Magdalenę Jurek-Tokarską w siedzibie MOPS w Puławach, pok. nr 8, dwa razy w miesiącu, w środy w godz. 11.00-13.00.

Więcej…


Puławy, 2019-04-05

Projekt

„Zmiana szansą”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach rozpoczął realizację projektu „Zmiana szansą”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto Puławy. Jest to kolejny Projekt realizowany w naszym mieście, którego celem jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach.

Przewidziane działania skierowane będą do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…


Puławy, 2019-03-23

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego

„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

edycja 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt Miasta Puławy „Zmiana szansą” otrzymał dofinansowanie jako jeden z sześciu w naszym województwie. Będzie on realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w okresie kwiecień-grudzień 2019 r.