Podstawy prawne

Podstawy prawne i rozporządzenia
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zmianami);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta ”;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
 4. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka ( Dz. U. 81, poz. 448 z dnia  18 kwietnia 2011r. );
 5. Uchwała NR IV/51/11 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 6. Uchwała NR XXXII/351/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 7. Zarządzenie nr A / 129/2011/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 maja 2011 roku;
 8. Zarządzenie nr A / 203/2011/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 22 sierpnia 2011 roku;
 9. Zarządzenie nr A/4/2014/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 stycznia 2014 roku;
 10. Zarządzenie nr A/35/2014/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2014 roku;
 11. Zarządzenie nr A/156/2014/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 września 2014 roku;
 12. Zarządzenie nr A/89/15/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 maja 2015 roku;
 13. Zarządzenie nr A/96/16/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 maja 2016 roku;
 14. Zarządzenie nr A/125/17/ Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 lipca 2017 r.;
 15. Instrukcja postępowania dla członków grup roboczych
 16. Regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
 17. Zarządzenie nr A/80/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 czerwca 2020 r.