Wsparcie KIS

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej  obejmują następujące moduły :

Reintegracja społeczna

Celem wsparcia jest  podniesienie kompetencji psychospołecznych – wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem  i sytuacjami trudnymi, zwiększenie umiejętności komunikowania się   i zarzadzania czasem. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty podnoszenia kompetencji społecznej  i  indywidualne  poradnictwo psychologiczne. Uczestnicy mają możliwość uzyskania wsparcia pracownika socjalnego.

 

Reintegracja zawodowa

Celem zajęć jest nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc  w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nabycie umiejętności prezentowania się  przy rozmowach kwalifikacyjnych, zwiększenie wiedzy  i umiejętności korzystania z usług instytucji rynku pracy, realizacja  prac społecznie użytecznych oraz udział w szkoleniach zawodowych.

 

Warsztaty integracyjne

Celem zajęć jest nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia i rozwoju zainteresowań, poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnień i oferty pomocowej dla rodzin   z problemami uzależnień i przemocy oraz możliwość skorzystania z oferty kulturalnej  i edukacyjnej oferowanej przez instytucje miejskie.

Klub Integracji Społecznej wzmacnia swoje działania poprzez  realizację  projektów i programów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Pracy.

Realizowane w ramach wsparcia  Klubu Integracji Społecznej   działania przyczyniają  się do wzmocnienia kompetencji społecznych uczestników, pozwalają na podniesienie kwalifikacji zawodowych   a w perspektywie  do podjęcia pracy  na otwartym rynku pracy i uniezależnienia od pomocy MOPS .