Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna – pomoc psychologiczna obejmuje działania z zakresu promocji zdrowia, prewencji zdrowia, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową oraz psychoterapię i resocjalizację.
Promocja zdrowia ma na celu rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia.
Prewencja zdrowia to zapobieganie zachowaniom nie sprzyjającym zdrowiu i je obciążającym.
Poradnictwo psychologiczne pomaga w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych. Interwencja kryzysowa ma na celu pomoc w sytuacjach traumatycznych oraz kryzysowych. Natomiast psychoterapia to min. pomoc w zmniejszaniu i usuwaniu zaburzeń emocjonalnych. Resocjalizacja skupia się na działaniach mających pomóc człowiekowi w jego przystosowaniu się do życia w danej zbiorowości.

Jakimi formami pomocy psychologicznej zajmujemy się w naszym Ośrodku?

Promocja zdrowia – ma za cel umożliwienie zwiększenia oddziaływań na własne zdrowie biorąc pod uwagę jego poprawę jak i utrzymanie. Promocja zdrowia ma wymiar edukacyjny, upowszechniający wiedzę psychologiczną, oraz wymiar oddziaływań psychologów w promocji zdrowia gdzie biorą oni udział w tworzeniu i realizowaniu programów nastawionych na edukację zdrowotną i wspomaganie rozwoju.
W naszym Ośrodku zajmujemy się dwoma  wymiarami promocji zdrowia wpisującymi się  w obszar działań pomocy psychologicznej. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej oraz promocja zdrowia odbywa się poprzez organizowanie warsztatów umiejętności psychospołecznych, prowadzonych przez trenerów i psychologów, gdzie zajmujemy się m.in. rozwojem umiejętności związanych z komunikowaniem się z innymi, wyrażaniem siebie, kontrolowaniem swoich emocji, dbaniem o swoje prawa czy też radzeniem sobie ze stresem.

Psychologiczna prewencja zdrowia – to zespół działań mających za zadanie obniżanie prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym. Działania w tym zakresie odbywają się cyklicznie w MOPS w postaci warsztatów psychoprofilaktycznych (min. warsztaty umiejętności psychospołecznych) oraz szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poradnictwo psychologiczne – to pomoc oferowana osobom zdrowym przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Jest ono pomocne w zmianach rozwojowych oraz nagromadzeniu się wielu obciążających wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Psycholog przyjmuje w pokoju nr 12 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

 

Dane kontaktowe:
Ewa Targońska, pokój nr 12, tel. 81 458-69-80