Wsparcie asystenta Rodziny

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

•    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych;
•    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
•    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej oraz motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
•    umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach edukacyjnych, psychoedukacyjnych,
a także pomoc w odrabianiu lekcji;
•    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
•    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców
i dzieci;
•    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
•    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami osobami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dane kontaktowe:

  1. Małgorzata Piech, pokój nr 15, tel. 81 458 69 76, e-mail: mpiech@mops.pulawy.pl
  2. Elżbieta Ulanowska, pokój nr 15, tel. 81 458 69 76, e-mail: eulanowska@mops.pulawy.pl
  3. Angelika Czuba, pokój nr 15, tel. 81 458 69 76, e-mail: aczuba@mops.pulawy.pl
  4. Karolina Jaroszyńska, pokój nr 15, tel. 81 458 69 76, e-mail: karolina.jaroszynska@mops.pulawy.pl