Program Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy

Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2018-2020 został zatwierdzony Uchwałą nr L/482/18 Rady Miasta Puławy dnia 28 marca 2018 roku.  Program opracowano w związku z realizacją obowiązku ustawowego, który wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to, w ujęciu ustawowym, zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji1 . Brzmienie preambuły ustawy stanowi podstawę planowania i realizowania działań na rzecz ochrony dziecka i rodziny, ponieważ podkreśla potrzebę szczególnej ochrony dziecka, rolę rodziny oraz istotę współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Program zawiera diagnozę sytuacji społecznej, ocenę potencjału instytucjonalnego miasta, analizę SWOT, ocenę i wnioski, cele, harmonogram realizacji, źródła finansowania, a także określa sposób prowadzenia monitoringu i ewaluacji założonych celów. Główny cel Programu zakłada wzmocnienie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym problemami społecznymi oraz wypromowanie zdrowego stylu życia.

W/w cele realizowane są m. in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach poprzez: upowszechnianie z korzystania z pomocy specjalistycznej, organizowanie treningów i warsztatów, inspirowanie i wspieranie społecznej aktywności oraz promowanie inicjatyw lokalnych, rozwiązywanie i łagodzenie konfliktów, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie grup szczególnego ryzyka, umożliwianie i wspieranie ustawicznego doskonalenia umiejętności zawodowych specjalistów zajmujących się pomocą rodzinie, prowadzenie działań edukacyjnych, upowszechnianie sportu i rekreacji, animowanie życia kulturalnego.