Przez Aktywność do Zmiany

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach od dnia 1.09.2019 rozpocznie rekrutacje do Projektu „ Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.

Czas realizacji Projektu 01.09.2019 – 31.08.2022. Projekt będzie realizowany w 3 edycjach :

  • 09.2019 – 31.08.2020
  • 09.2020 – 31.08.2021
  • 09.2021 – 31.08.2022

Uczestnikiem projektu może być osoba , która spełnia następujące kryteria

  • jest osoba dorosłą w wieku aktywności zawodowej
  • zamieszkuje na terenie miasta Puławy
  • korzysta ze wsparcia MOPS lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Wsparciem zostanie objętych 45 osób ( 15 osób w każdej edycji ) pozostających bez pracy – biernych zawodowo w tym niepełnosprawnych oraz bezrobotnych o niskich kwalifikacjach.

Działania Projektu będą  obejmowały :

  • Aktywizację społeczną : indywidualne wsparcie psychologa, treningi kompetencji, działania środowiskowe prowadzone przez animatora, wykłady tematyczne, udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta i w najbliższej okolicy, wizyta studyjna do Podmiotu Ekonomii Społecznej na terenie woj. lubelskiego
  • Aktywizacja zawodowa : doradztwo indywidualne oraz grupowe, szkolenia zawodowe zgodnie z Indywidualnym Planem Działania dla 15 osób w każdej edycji oraz staże zawodowe dla 2 – 3 osób w każdej edycji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w siedzibie MOPS Puławy przy ul. Leśnej 17 pokój nr 17 tel. 81 458 – 69 – 79 lub z  pracownikiem socjalnym Działu Pomocy Środowiskowej.

 

Załączniki :

zał. 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – projekt

zał. 2 Regulamin “Przez Aktywność do Zmiany”

zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Przez Aktywność do Zmiany”