Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach

Miasto Puławy w ramach realizacji zadania planuje realizację szkoleń
i warsztatów dla dorosłych Romów w 2019 r. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Celem projektu jest edukacja, aktywizacja zawodowa i integracja dorosłych Romów. W okresie 8 miesięcy od  1 maja do  31 grudnia 2019 r.  będą prowadzone szkolenia, warsztaty, kursy, prelekcje oraz spotkania dla dorosłych Romów. W różnych formach wsparcia będą uczestniczyły zarówno osoby indywidualne jak i całe rodziny. Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach przy ul. Włostowickiej 36, 24-100 Puławy.

W ramach zadania będą prowadzone zajęcia, warsztaty, szkolenia, prelekcje, tj.:

  1. Zajęcia edukacyjne – nauka języka polskiego
  2. Zajęcia informatyczne:
  3. Doradztwo zawodowe
  4. Kurs krawiecki
  5. Instruktaż krawiecki / warsztaty
  6. Wykłady/ prelekcje /pogadanki:
  7. Prelekcja z pielęgniarką
  8. Prelekcja z prawnikiem
  9. Prelekcja z dietetykiem
  10. Prelekcja mediatora/pracownika socjalnego

 

Zadaniem projektu jest podniesienie poziomu edukacji dorosłych osób pochodzenia romskiego, przełamanie niechęci do uczestniczenia w aktywnym życiu społecznym, stałego kształcenia się.

Wartością dodaną projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz stworzenie odpowiednich warunków do integracji rodzin  romskimi w środowisku lokalnym.