Program „Posiłek w szkole i w domu”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany we wszystkich województwach.
W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności). Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:
1. dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach
2. dla dorosłych – posiłki przygotowywane i wydawane w jadłodajniach na terenie Miasta Puławy tj. W 2019r w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej przy ul. Mickiewicza 2 A oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie ul. Rybacka 6

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Przyznanie pomocy w formie jednego posiłku dziennie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.