Rekrutacja

17.05.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty na zatrudnienie osób świadczących usługi sąsiedzkie. Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia znajdują się poniżej oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

Opiekunami osób niesamodzielnych  mogą być osoby w różnym wieku (w tym młodzież  powyżej 18 rż., studenci, osoby pracujące zawodowo, emeryci), z rożnymi doświadczeniami, umiejętnościami oraz wiedzą, dysponujący odpowiednią ilością czasu.

Kandydat nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Oceny kandydata dokonuje projektodawca w uzgodnieniu z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem faktycznym/prawnym. Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określa kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

Kontrakt określa w szczególności: zakres czynności oraz  formę wynagrodzenia za nie lub funkcjonowania na zasadach wolontariatu.

Wynagrodzenie przyznawane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kwocie ustalonej w budżecie Projektu.

Ewidencja wykonania zleconych czynności opiekuńczych musi być prowadzona na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze.

 Ewidencja powinna zawierać co najmniej: – imię i nazwisko osoby na rzecz której świadczona jest usługa; – datę wykonania usługi; – rodzaj wykonanej usługi (ewentualne spostrzeżenia i uwagi); – podpis osoby dokonującej wpisu; – datę, podpis i pieczątkę kierownika projektu/przełożonego, zatwierdzającego – na zakończenie danego cyklu – wykonanej usługi.

Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 16-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi – szkolenie odbędzie się w czerwcu 2019r i jest bezpłatne dla osób, z którymi będzie podpisana umowa o świadczenie usług sąsiedzkich.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług sąsiedzkich powinny:

Pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu ( MOPS Puławy, ul. Leśna 17, pok. 15 ) do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 8.00  dokumenty :

  • formularz oferty,
  • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Ważne !

  1. Osoby zainteresowane  składając ofertę zgłaszają gotowość do rozpoczęcia świadczenia usług.
  2. Złożenie oferty nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem pozyskania do projektu osoby niesamodzielnej z okolicy miejsca zamieszkania opiekuna oraz wyrażeniu zgody na opiekę przez osobę niesamodzielną lub jej opiekuna na świadczenie usług opiekuńczych przez wskazanego opiekuna.

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia z formularzem i oświadczeniem

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji