Informacja o wypłatach 500+ od 1 lipca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że każdy wnioskodawca, który od dnia 1 lipca 2019 r. złożył wniosek o świadczenie wychowawcze w formie elektronicznej, otrzymuje tzw. UPD, tj. urzędowe poświadczenie odbioru.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach po odebraniu wniosku z poczty elektronicznej i wczytaniu do systemu informatycznego do obsługi świadczenia 500+, przesyła do wnioskodawcy maila z informacją o przyjęciu wniosku do realizacji. Oznacza to, że wniosek jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach i w związku z powyższym nie ma potrzeby dodatkowego kontaktowania się z naszym Ośrodkiem w kwestii ustalenia czy wpłynął wniosek.

Uprzejmie informujemy, że wnioski złożone od 1 lipca 2019 r. są na bieżąco rozpatrywane, a informacje o przyznaniu świadczenia przekazywane wnioskodawcom na wskazany adres maila.

Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres od dnia 1 lipca 2019 r. , złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

Informujemy, że wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. zostały rozpoczęte i będą na bieżąco realizowane, w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany adres maila. W związku z powyższym nie ma potrzeby dodatkowego kontaktowania się z naszym Ośrodkiem w kwestii terminu wypłaty świadczenia.