Klub Seniora

Klub Seniora

Projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 11.02 – usługi społeczne i zdrowotne – zakłada wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych –  socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych  w mieście Puławy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

W projekcie zaplanowano  realizację  usług społecznych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych   dla 20 osób niesamodzielnych oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy –  utworzenie Klubu wsparcia środowiskowego dla osób starszych  ( Klub Seniora).

W roku 2019 w ramach projektu utworzono :

Klub Seniora w którym uczestniczy 20 osób starszych ( powyżej 60 roku życia), niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Działania Klubu Seniora odbywają się w każdy wtorek i czwartek w wymiarze od 3 do 7 godzin. Do realizacji wsparcia zatrudniony jest animator  w wymiarze 40 godzin miesięcznie. W okresie od 30 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 odbyło się 45 spotkań podczas których odbywały się różnorodne zajęcia animacyjne, w tym artystyczne, pogadanki i prelekcje, wykłady tematyczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych dla seniorów, wyjścia i wyjazdy kulturalne.


W dniu 30 lipca 2019r. rozpoczął działalność Klub Seniora. Klub Seniora jest częścią projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach współfinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014 -2020. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach, przy ulicy Kołłątaja 64. Uczestnicy Klubu to mieszkańcy Puław powyżej 60 roku życia. W Klubie, którego działalność zainaugurował Pan Paweł Maj Prezydent Miasta Puławy odbywać się będą między innymi zajęcia aktywizacyjne, edukacyjne, sportowe i integracyjne. Na pierwszych zajęciach każdy
z uczestników Klubu otrzymał tzw. „kopertę życia” oraz drobny upominek od Prezydenta Puław. Kolejne zajęcia przyniosą z pewnością wiele atrakcji i niespodzianek. Ufamy, że nasi seniorzy będą zadowoleni z uczestnictwa w Projekcie.

Patronat nad działaniami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia objął Prezydent Miasta Puławy.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o realizacji projektu “Aktywni puławscy seniorzy”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych –  socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych  w mieście Puławy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

W projekcie zaplanowano :  realizację  usług społecznych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych   dla 20 osób niesamodzielnych oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy –  utworzenie Klubu wsparcia środowiskowego dla osób starszych  ( Klub Seniora)

Wartość całkowita projektu wynosi : 1 188 948,00 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi : 1 129 500,61 zł

 

Klub wsparcia środowiskowego – Klub Seniora

Klub Seniora obejmie wsparciem 20 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych,  prowadzony będzie 2 razy  w tygodniu  po 4 godziny w godzinach popołudniowych. Zajęcia Klubu Seniora będą odbywały się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, w Puławach, przy ulicy Kołłątaja 64.

Zajęcia w Klubie prowadzone będą przez animatora społecznego.

Wsparcie w Klubie Seniora :

 • Zajęcia aktywizacyjne m.in : – Treningi kompetencji i umiejętności  uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym ( o różnej tematyce w każdym roku – między innymi  zajęcia z zakresu asertywności, komunikacji, przeciwdziałaniu  stresom, planowaniu budżetu, funkcjonowaniu  w okresie senioralnym itp.)
 • Zajęcia integracyjne – turnieje szachowe, gry planszowe i karciane i inne.
 • Zajęcia  sportowe –  spacery z kijkami do nordic walking, gimnastyka przy muzyce
 • Wykłady tematyczne z zakresu poznawania świata w XXI wieku z zakresu poznawania nowych kultur, tolerancji, samorządności, równości szans, niedyskryminacji mniejszości
 • Spotkania ze specjalistami-  lekarzem, prawnikiem, terapeutą
 • Kurs obsługi komputera, tableta, smartfona
 • Udział w wydarzeniach .kulturalnych : wyjazdy do teatru, wyjścia do kina i na miejskie wydarzenia artystyczne i kulturalne,
 • Udział w grupach wsparcia

Każdy uczestnik Klubu otrzyma tzw. “kopertę życia” – specjalnie przygotowaną kopertę z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych.

Podczas zajęć w Klubie przewidziane są podwieczorki.

Udział w zajęciach Klubu Seniora jest całkowicie bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem Projektu :

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

 Zgłoszenia do udziału w Projekcie „Aktywni puławscy seniorzy” przyjmowane   są w dniach 3 i 4 czerwca 2019 r.

Warunkiem przystąpienia  do projektu jest złożenie przez Kandydata (osobiście, pośrednio przez pracowników socjalnych,  pocztą, mailem na adres: sekretariat@mops.pulawy.pl) podpisanych dokumentów zgłoszeniowych :

 • deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (załącznik nr 2 do regulaminu)
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach: zbiór nr 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, zbiór nr 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (załącznik nr 3 do regulaminu).

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie