Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Rekrutacja – Pedagog / wychowawca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko   Pedagog / Wychowawca w Dziale Integracji i Pomocy Specjalistycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17 Ogłoszenie – Pedagog / Wychowawca

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że „Grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc” zaplanowane na 4 maja 2021 r. nie odbędzie się. Najbliższe spotkanie jest zaplanowane na 11 maja 2021 r. w godz. 16.00-18.00. Aktualny harmonogram spotkań w I półroczu 2021 r.: 11.05.2021 18.05.2021 08.06.2021 22.06.2021

Rekrutacja – kierownik specjalistycznego ośrodka wsparcia

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko   Kierownik  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 Ogłoszenie – Kierownik

Zakończenie 5 – letniej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego kończące 5-letnią kadencję. W spotkaniu oprócz członków Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy: Kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Pani Agnieszka Zamojska oraz Z-ca Kierownika – Pani Edyta Tokarczyk, jak również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach – Pani Beata Wagner. Podczas spotkania Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach – Pani Anna Górzyńska zaprezentowała działalność Zespołu na przestrzeni pięciu lat. Zaproszeni goście podziękowali za pracę i trud włożone w realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście.

Zapraszamy do współpracy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do współpracy rodziny, które są zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: 1) opiece i wychowaniu dziecka; 2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodkaPrzeczytaj całość…

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Od lutego 2021 r. rozpoczęły się zajęcia w podstawowej edycji Klubu Integracji Społecznej.  Uczestnicy tej edycji w roku 2021 będą uczestniczyć w  treningach kompetencji społecznych,  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, a  od czerwca 2021 rozpoczną realizację prac społecznie użytecznych. Osoby zakwalifikowane do grupy powracającej, zarejestrowane w PUP w Puławach od marca 2021r. realizują  prace społecznie użyteczne w instytucjach miejskich. Wszyscy uczestnicy KIS mają możliwość korzystania z indywidualnych porad psychologicznych, prawnych oraz wsparcia pracownika socjalnego. Edycja zajęć grupy podstawowej i  powracającej KIS będzie trwała do listopada 2021r.