Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

 

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

DOFINANSOWANIE

247 248,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

247 248,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o naborze kart zgłoszenia do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Termin realizacji Programu upływa z dniem 31.12.2021 r.

Osoby objęte Programem nie będą ponosić odpłatności za przyznane usługi.

Program zakłada świadczenie usług opieki wytchnieniowej:

 1. w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 2. w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 3. poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Miasto Puławy będzie realizowało Program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi,
 2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu – w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną;
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,;
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego lub internatu.

W ramach Programu ustalone zostały następujące limity:

 1. limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 2. limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uwaga: Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie wypełnionej “Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do Karty należy dołączyć:

 1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka), o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osoby dorosłej);
 2. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
 3. “Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Karta pomiaru nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę oraz spełniający podstawowe kryteria określone w Programie będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy lub pobrać w formie plików umieszczonych poniżej.

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie MOPS w Puławach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-14.30.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest okresie od 15 lipca 2021r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Karta pomiaru niezależności funkcjonującej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM

Kauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych