Realizacja zadania „Aktywność narzędziem do zmiany” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – dziedzina interwencji: Innowacyjne projekty integracyjne.

W roku 2022 r. Miasto Puławy otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację  nowego zadania ,,Aktywność narzędziem do zmiany” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Celem zadania jest ułatwienie dłużnikom spłaty zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych poprzez odpracowanie zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. W realizacji zadania weźmie udział 4 dorosłe osoby pochodzenia romskiego zajmujące lokale mieszkalne na terenie Miasta Puławy.

Zadanie ma na celu:

  • wzbudzanie motywacji do pracy,
  • wypracowanie nawyku regulowania należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny oraz wykazania gotowości do odpracowywania powstałego zadłużenia,
  • zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych,
  • wzmocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych,
  • zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Do udziału w realizacji zadania mogą przystąpić osoby, które:

– posiadają m. in. zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy,

– złożą wniosek o przystąpienie do realizacji zadania mającego na celu zmniejszenie zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy,

– podpiszą trójstronne porozumienie z Urzędem Miasta Puławy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokalu mieszkalnego,

– przedmiotem porozumienia będzie świadczenie przez uczestnika zadania „Aktywność narzędziem do zmiany” pracy, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach,  określać ono będzie wszystkie warunki realizowania świadczenia, a także obowiązki zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy.

Zadanie finansowane jest głównie z dotacji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, częściowo ze środków własnych. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.