Zasady funkcjonowania DDPdOS w okresie epidemii

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych realizowany w ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”  wznawia działalność od 1 czerwca 2020 r.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną wprowadzone są zasady  ochrony w zakresie ogólnych warunków sanitarnych :

 1. Zajęcia w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych odbywać się będą w godz. 8.00-16.00.
 2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wszystkie drzwi wejściowe do budynku będą zamknięte.
 3. Wejście uczestników do Ośrodka, drzwiami od ul. Piaskowej. Uczestnicy zgłaszają swoje przybycie na zajęcia korzystając z domofonu znajdującego się przy drzwiach.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przybycia do Ośrodka do godz. 9.30. Opiekun przyprowadzający uczestnika przyprowadza go do drzwi wejściowych od ul. Piaskowej nie później niż do godz. 9.30 i odbiera nie później niż o  16.00 (zalecane jest, aby była to jedna osoba). Opiekun oczekuje na uczestnika w wydzielonej strefie, a pracownik  odprowadza uczestnika do opiekuna. Ponadto zaleca się korzystanie z pojazdów prywatnych, ograniczać transport komunikacją miejską.
 5. W przypadku zgromadzenia się kilkorga uczestników czekają przed budynkiem Ośrodka z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej
  2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.
 6. Zgodnie z rekomendacjami MRPiPS i MZ zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działań.
 7. Uczestnik ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlega mierzeniu i temperatury przez pracownika Ośrodka.
 8. Pomiar temperatury ciała będzie wykonywany przy pomocy termometru bezdotykowego. Po uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika lub opiekuna. Brak zgody na pomiar temperatury uniemożliwia udział w zajęciach Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych.
 9. Uczestnik, który będzie miał podwyższona temperaturę ciała oraz inne objawy świadczące o infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach i wejść na teren Ośrodka .
 10. Opiekun czeka na wynik pomiaru temperatury uczestnika i w razie konieczności odprowadza uczestnika do domu.
 11. W przypadku wystąpienia u uczestnika w trakcie zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 pracownicy Ośrodka niezwłocznie podejmą kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie) oraz zawiadomienia rodziny lub osób wskazanych do kontaktu.
 12. Zgodnie z rekomendacjami MRPiPS i MZ uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy o stałym składzie z przydzielonymi opiekunami i terapeutami.
 13. Zgodnie z rekomendacjami MRPiPS i MZ sale będą dostosowane do rygorów sanitarnych, wietrzone, dezynfekowane. Minimalna przestrzeń na jedną osobę wynosić będzie nie mniej niż 4m2.
 14. Dystans pomiędzy uczestnikami oraz uczestnikami a opiekunami wynosił będzie nie mniej niż 1,5 m2.
 15. Pracownicy Ośrodka będą prowadzili zajęcia za zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
 16. Posiłki będą dostarczane w jednorazowych pojemnikach i spożywane za pomocą jednorazowych sztućców. Używane przez uczestników naczynia wielorazowe będą wyparzane w temperaturze nie niższej niż 90 stopni C.
 17. Uczestnik, lub opiekun uczestnika jest zobowiązany zadeklarować uczestnictwo w zajęciach w kolejnym dniu najpóźniej w chwili opuszczania Ośrodka.
 18. W sytuacji stwierdzenia przez opiekuna u uczestnika lub przez samego uczestnika niepokojących objawów choroby zakaźnej (kaszel, podwyższona temperatura ciała), kontaktu z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub w kwarantannie nakłada się obowiązek poinformowania o zaistniałej sytuacji pracownika Ośrodka oraz pozostanie w domu.
 19. W Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych będzie obowiązywał wzmożony reżim sanitarny, a organizacja pracy będzie ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa, zachowania poczucia stabilności i przyjaznej atmosfery.