Wsparcie

Interwencja – Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób będących w kryzysie.  Zadanie będzie realizowane przez Partnera projektu – Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Wsparcie – Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, wsparcie psychologa dziecięcego, psychoterapię, pracę socjalną, wsparcie prawnika, udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy.

Profilaktyka –  Działania profillaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych. Osoby zainteresowane będą kierowane na konsultacje indywidualne   i treningi prowadzone przez pedagoga oraz do uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców.

Zapewnienie mieszkania chronionego dla osób w kryzysie.