Zapraszamy do współpracy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do współpracy rodziny, które są zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, które mogą dotyczyć np. zakupu książek, zabawek, biletów do zoo, kina, teatru czy na basen, zwrot wydatków poniesionych na organizację wycieczki dla dzieci czy za zakup środków higienicznych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 821 z późn. zm.)

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury, poprzez złożenie umotywowanego wniosku, wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, z dopiskiem na kopercie „RODZINA WSPIERAJĄCA”.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Magdalena Beda – p. o. kierownika Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej,

tel. 81 458 62 07

  1. Katarzyna Kobiałka – koordynator Zespołu ds. Rodziny, tel. 458 69 80