Najczęściej zadawane pytania

Parę słów o Programie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 stanowi kontynuację Programów „Opieka wytchnieniowa” 2019 oraz „Opieka wytchnieniowa” 2020. Doświadczenia płynące z realizacji pierwszej i drugiej edycji programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających
do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Program k
ierowany jest do  członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie
im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi

-poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Jak w 2021 r. realizujemy opiekę wytchnieniową?

Gmina Miasto Puławy przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021
w dwóch formach:

– świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

– świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobowa opiekę osobom starszym

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów realizujących opiekę wytchnieniową będą udostępnione po ich wyłonieniu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Ile zapłacę za usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne:

  • w wymiarze do 240 godzin (usługa świadczona w miejscu zamieszkania);
  • w wymiarze 14 dni (usługa w formie pobytu całodobowego), w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika Programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego w wymiarze kolejnych
    14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji;

Jaka jest procedura przyznania wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej?

Aby otrzymać pomoc w formie opieki wytchnieniowej trzeba zgłosić się do pracownika socjalnego Zespołu ds. Usług ( tel. 81/458 69 91, 81/458 967 83, 81 458 69 89, w zależności od pierwszej litery nazwiska – wykaz znajduje się w zakładce Rejony działania). Pracownicy socjalni udzielą instruktażu w zakresie  uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

W zakładce Rekrutacja znajduje się komplet wniosków do uzupełnienia. We wnioskach należy wpisać swoje dane osobowe, określić formę i zakres wsparcia.  Formularz o nazwie Karta  oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka. Do dokumentów należy załączyć Klauzulę informacyjną podpisaną przez osobę niepełnosprawną oraz jej opiekuna a także aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Po złożeniu kompletu dokumentów Ośrodek wydaje pisemną informację o udzielonym wsparciu.

Podstawa prawna Programu.

Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.