Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka Wytchnieniowa

 

DOFINANSOWANIE

416 070 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

416 070 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o naborze wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022  jest  dedykowany  członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z w/w orzeczeniem.

Należy podkreślić, że w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Gmina Miasto Puławy  ogłasza nabór wniosków na udzielenie wsparcia w postaci:

  • pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody lubelskiego zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. Obecnie jest ona realizowana w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które uzyska pozytywną opinie gminy. Maksymalny okres pobytu osoby niepełnosprawnej w placówce wynosi 14 dni;
  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w maksymalnym wymiarze 240 godzin. Usługi są realizowane przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie karty zgłoszenia do Programu,
do której należy dołączyć:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka), o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osoby dorosłej);
  • kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka;
  • podpisane klauzule informacyjne.

Formularze dostępne w Plikach do pobrania

Karta pomiaru nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę oraz spełniający podstawowe kryteria określone
w Programie będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puławach, ul. Leśna 17, 24-100 Puławy lub pobrać w formie plików umieszczonych poniżej.

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie MOPS w Puławach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-14.30.

 Nabór zgłoszeń prowadzony jest w okresie od dnia 13 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Zespołu ds. usług i pomocy instytucjonalnej pod nr tel.

81 458 69 91;

81 458 67 83;

81 458 69 92;

81 458 69 89.