Dobre praktyki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach podejmuje szereg zintensyfikowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin oraz udzielania im pomocy w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Działania wspierające odbywają się na różnych płaszczyznach, dotyczą one zarówno rodzin wychowujących dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych:

  • Działania Klubu Integracji Społecznej w Puławach – Funkcjonujący od 2006roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  Klub Integracji Społecznej świadczy wsparcie osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Zajęcia Klubu Integracji Społecznej skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych –  po odbyciu terapii odwykowej. Podstawą działań KIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym i ustawa o pomocy społecznej.
  • Prace społecznie użyteczne – to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, z ustalonym II profilem pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Organizowane w MOPS Puławy prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie podpisanych porozumień o współpracy w szkołach, przedszkolach i organizacjach pozarządowych. Jednocześnie w ramach prac osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje świadczą pomoc usługową u starszych i niepełnosprawnych klientów Ośrodka – zajmują się przynoszeniem obiadów i drobnych zakupów, pomocą przy sprzątaniu i organizowaniu czasu wolnego klientów.
  • Wspieranie działań Ośrodka pozyskiwanymi dodatkowo środkami zewnętrznymi. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach od wielu lat wspierane są poprzez pozyskiwane fundusze zewnętrzne. Pozyskiwane środki przeznaczane są na aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych, działania osłonowe i interwencyjne wobec osób uwikłanych w przemoc, działania aktywizacyjne dla osób z mniejszości etnicznej. Od 2019r. w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane będą również działania wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w kryzysie i doświadczających przemocy. Środki zewnętrzne pomagają poszerzać ofertę usług społezcnych dla mieszkańców naszego miasta.
  • Działalność placówek wsparcia dziennego. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci „ Aktywatorium”. Zatrudniony w placówce pedagog w ramach  zadań Zespołu ds. Rodziny prowadzi pracę  z  dziećmi zgłoszonymi do placówek przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i samych rodziców.  Praca popołudniowa jest formą konstruktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci.