Pomoc specjalistyczna

Do zadań Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej w szczególności należą:

 • prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • udzielanie wsparcia specjalistycznego, w szczególności rodzinie z dziećmi na wszystkich etapach jej rozwoju,
 • świadczenie środowiskowej pracy socjalnej, w tym organizowanie społeczności lokalnej we współpracy z pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej,
 • prowadzenie konsultacji i porad w sprawach przemocy w rodzinie,
 • udział w sporządzaniu diagnozy sytuacji rodzinnej w kontekście przemocy w rodzinie,
 • udzielanie instruktażu asystentom, pracownikom socjalnym, grupom roboczym w postępowaniach dotyczących przemocy w rodzinie,
 • nadzór nad realizacją świadczeń udzielanych przez wolontariuszy
 • realizacja zadań przez Klub Integracji Społecznej oraz Zespół ds. rodziny.

 

Klub Integracji Społecznej:

 

 • reintegracja społeczna – działania o charakterze pomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie u klientów umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 • reintegracja zawodowa – działania mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie u klientów zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
 • realizacja programów i projektów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • kierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Puławy,
 • nadzór nad realizacją w MOPS prac społecznie użytecznych i ich dokumentowanie,
 • ewaluacja działań w odniesieniu do założonych celów;

 

Zespół ds. Rodziny:

 

 • sporządzanie oceny sytuacji rodziny w nawiązaniu do diagnozy sporządzonej przez pracownika socjalnego,
 • sporządzanie i realizacja planu pracy z rodziną, w tym z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • prowadzenie konsultacji i porad w zakresie problemów wychowawczych na wniosek pracowników socjalnych,
 • współpraca z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi i przedszkolami,
 • inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych, spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i zapobiegania izolacji,
 • organizowanie zajęć warsztatowych i szkoleń dla rodziców na wniosek pracowników socjalnych lub w porozumieniu z nimi,
 • prowadzenie mediacji,
 • zapewnianie rodzinie pomocy asystenta na wniosek pracownika socjalnego,
 • zapewnianie rodzinie pomocy rodziny wspierającej,
 • kontrola merytoryczna dokumentów księgowych dotyczących kosztów opieki zastępczej, szkoleń, warsztatów, spotkań osób i rodzin, dzieci oraz działań rodzin wspierających,
 • ścisła współpraca z Działem Pomocy Środowiskowej.
 • prowadzenie wsparcia psychologicznego,
 • organizowanie społeczności lokalnej, udział w lokalnych kampaniach,
 • organizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych,

 

Osoby do kontaktu:

 • Magdalena Beda – kierownik Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej

pokój nr 213 tel. 81 458 67 86, e-mail: magdalena.beda@mops.pulawy.pl

 •  Marlena Turlewicz – kierownik Klubu Integracji Społecznej

pokój nr 209, tel. 81 458 67 74, e-mail: marlena.turlewicz@mops.pulawy.pl

 •  Katarzyna Kobiałka – koordynator Zespołu ds. Rodziny

pokój nr 202, tel. 81 458 67 82,