Usługi sąsiedzkie

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU AKTYWNI PUŁAWSCY SENIORZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w okresie 1.06.2019r.-31.10.2022r. realizował projekt „Aktywni puławscy seniorzy” nr naboru RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17. Działanie 11.2- usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie z umową nr 86/RPLU.11.02.00-06-0059/18 zawartą w dniu 29.06.2018r. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata  2014-2020.

Zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie Projektu oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Projekt zakładał zachowanie trwałości wspartych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu, co najmniej przez okres jego realizacji. Beneficjent- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zachowa trwałość realizacji i wpływu rezultatów projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia określonego rodzaju usług. Realizowane podczas Projektu usługi społeczne będą dostępne dla Mieszkańców Puław w ramach trwałości do 31.03.2026 r. Rekrutacja odbywać się będzie analogicznie do zapisów Projektowych, zgodnie z kryteriami formalnymi.


Projekt „Aktywni puławscy seniorzy”

Projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 11.02 – usługi społeczne i zdrowotne – zakłada wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych –  socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych  w mieście Puławy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

W projekcie zaplanowano  realizację  usług społecznych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych   dla 20 osób niesamodzielnych oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy –  utworzenie Klubu wsparcia środowiskowego dla osób starszych  ( Klub Seniora)

W okresie VII – XII ze wsparcia w formie usług sąsiedzkich skorzystało 20 osób. Realizacja usług sąsiedzkich polega na wspieraniu osoby niesamodzielnej i pomocy w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych,  pomocy   w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;  przygotowywaniu i podawaniu posiłków;  pomocy w wykonywaniu prac porządkowych    w gospodarstwie domowym; pomocy w praniu odzieży i bielizny;   w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowaniu się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszeniu na spacerach; informowaniu rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych; w razie potrzeby odwiedzinach w szpitalu oraz innej pomocy w zależności od ustaleń zawartych w kontrakcie. Usługi sąsiedzkie świadczone są w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej/ niesamodzielnej codziennie w wymiarze 2 godzin. Zgodnie z wytycznymi projektowymi na potrzeby świadczenia usług sąsiedzkich  zawarto 20 kontraktów trójstronnych pomiędzy uczestnikami projektu, osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie oraz wnioskodawcą.

Realizacja projektu przewidziana jest do maja 2022r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o rozpoczęciu, od dnia 01.06.2019r. realizacji projektu „Aktywni puławscy seniorzy” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, działanie 11.2. usługi społeczne  i zdrowotne)  – Celem głównym Projektu jest   wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych –  socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych  w mieście Puławy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r. W projekcie zaplanowano  realizację  usług społecznych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych   dla 20 osób niesamodzielnych oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy – utworzenie Klubu wsparcia środowiskowego dla 20  osób starszych  ( Klub Seniora)

Wartość całkowita projektu wynosi : 1 188 948,00 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi : 1 129 500,61 zł

Realizacja usług społecznych – sąsiedzkich usług opiekuńczych – 20 osób niesamodzielnych – uczestników Projektu otrzyma wsparcie w formie usług sąsiedzkich świadczonych przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmować będą wsparcie osób niesamodzielnych i pomoc w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych. Usługi świadczone będą przez co najmniej 2 godziny w ciągu dnia dla jednej osoby – codziennie. Osoby niesamodzielne będą miały możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów MOPS – psychologa, prawnika, pracowników socjalnych w kwestiach indywidualnych, zgłoszonych opiekunowi świadczącemu usługi. Dodatkowo, każda z osób niepełnosprawnych otrzyma tzw. “kopertę życia„ – specjalnie przygotowaną kopertę z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach , kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna sąsiedzkiego, oraz dla osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy znajdują się w zakładkach – wsparcie i rekrutacja.

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie