Usługi sąsiedzkie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje o rozpoczęciu, od dnia 01.06.2019r. realizacji projektu „Aktywni puławscy seniorzy” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, działanie 11.2. usługi społeczne  i zdrowotne)  – Celem głównym Projektu jest   wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych –  socjalnych, oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych  w mieście Puławy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r. W projekcie zaplanowano  realizację  usług społecznych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych   dla 20 osób niesamodzielnych oraz rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy – utworzenie Klubu wsparcia środowiskowego dla 20  osób starszych  ( Klub Seniora)

Wartość całkowita projektu wynosi : 1 188 948,00 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi : 1 129 500,61 zł

Realizacja usług społecznych – sąsiedzkich usług opiekuńczych – 20 osób niesamodzielnych – uczestników Projektu otrzyma wsparcie w formie usług sąsiedzkich świadczonych przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmować będą wsparcie osób niesamodzielnych i pomoc w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych. Usługi świadczone będą przez co najmniej 2 godziny w ciągu dnia dla jednej osoby – codziennie. Osoby niesamodzielne będą miały możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów MOPS – psychologa, prawnika, pracowników socjalnych w kwestiach indywidualnych, zgłoszonych opiekunowi świadczącemu usługi. Dodatkowo, każda z osób niepełnosprawnych otrzyma tzw. “kopertę życia„ – specjalnie przygotowaną kopertę z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach , kontaktach do najbliższych, danych osobowych. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna sąsiedzkiego, oraz dla osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy znajdują się w zakładkach – wsparcie i rekrutacja.

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie