Projekt: „Siła jest w nas” ( „ Strength is in us” ) – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

04/01/2023

Gmina Miasto Puławy pozyskała dofinansowanie w wys. 330 tys. zł, na realizację Projektu „Siła jest w nas”, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Operatora Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach. Projekt będzie realizowany w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Projekt „Siła jest w nas” skierowany jest do mieszkańców Puław, a w szczególności do osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonych i doznających przemocy, ich opiekunów, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, osób pracujących bezpośrednio z takimi osobami – świadczących dla nich usługi wsparcia oraz przedstawicieli służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, m.in.:

 • wsparcie psychologiczne, prawne, psychiatryczne również w miejscu zamieszkania
 • wykłady dla osób starszych, warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 • grupy wsparcia i szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 • szkolenia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • kampanię społeczną, w ramach której zaplanowano m.in.:
 • przekazy medialne w lokalnej TV, radiu, prasie, internecie
 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
 • konferencję z udziałem środowisk działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz zajmujących się problemem przemocy w naszym mieście
 • festyn z udziałem seniorów i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.

Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię  członkom UE. W ramach Funduszy Norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz z obszaru Morza Bałtyckiego. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Polska jest największym beneficjentem tych funduszy.

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64,

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl

Więcej informacji:

www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

ENGLISH VERSION

Plakat Kampania

Plakat Projekt

Ulotka 1 / Ulotka 2

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin
 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 3. Ankieta zgłoszeniowa
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 5. Zgoda na publikację wizerunku

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


 

AKTUALNOŚCI

 

29/11/2023

Wykłady prawnika dla seniorów

 Jednym z działań zaplanowanych w Projekcie z myślą o osobach starszych były wykłady zwiększające poziom wiedzy z zakresu przysługujących praw w związku z zagrożeniem lub doświadczaniem przemocy domowej. Uczestniczyli w nich seniorzy z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, Klubu Seniora oraz Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prowadząca wykłady – Pani Marta Gryciuk, radca prawny – przybliżyła w sposób obrazowy i przystępny podstawowe informacje dotyczące m. in. odpowiedzialności za przestępstwo z art. 207 kk. Uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda proces karny, jakie uprawnienia ma w nim osoba doświadczająca przemocy jako strona postępowania, o jakie rozstrzygnięcia wobec sprawcy przemocy można wnioskować w sprawach karnych.

Zostały również przedstawione zagadnienia dotyczące uprawnień przysługujących osobom doświadczającym przemocy, mające na celu ustabilizowanie ich sytuacji bytowej i rodzinnej, obowiązki alimentacyjne ciążące na osobach zobowiązanych i sposób dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w celu eliminacji skutków przemocy ekonomicznej.

Seniorzy wysłuchali wykładów z zainteresowaniem. Były pytania, komentarze, dyskusja.

Dziękujemy Pani Marcie Gryciuk za współpracę na rzecz zwiększenia świadomości i wiedzy mieszkańców naszego miasta, którym dedykowane były wykłady

English version

 

 

 

 


29/11/2023

Warsztaty dla młodzieży
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach

W miesiącu październiku i listopadzie 2023 r. realizowany był cykl zajęć edukacyjnych i warsztatów dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach w zakresie profilaktyki przemocy. W ramach prowadzonych spotkań młodzi ludzie mogli uzyskać podstawowe informacje o zjawisku przemocy i możliwościach uzyskania wsparcia w przypadku jej doświadczania. Podczas warsztatów uczyli się zachowań asertywnych i prawidłowej komunikacji w relacji z drugą osobą, budowania bezpiecznych związków opartych na wzajemnym szacunku, poszanowaniu swoich praw.

Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników było ogromne. Z niecierpliwością czekali na kolejne spotkania. To w dużej mierze zasługa osób prowadzących – Pań nauczycielek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i współpracę

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą młodym ludziom lepiej i skuteczniej reagować na wszelkie symptomy krzywdzenia osób w swoim środowisku oraz chronić siebie przed przemocą – bo właśnie taki cel nam przyświecał.

Życzymy powodzenia w dorosłym życiu.

English version


13/11/2023

Wykłady dr Ireneusza Siudema

W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne wykłady w ramach projektu „Siła jest w nas”, dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, Klubu Seniora oraz Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykładowca – dr Ireneusz Siudem – przybliżył zagadnienia dotyczące przemocy, opowiadał    o znanych naukowcach, którzy badali m.in. mechanizmy przemocy. Podczas spotkań poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Dlaczego w człowieku rodzi się przemoc?

Jakie są źródła przemocy? Jak możemy sobie pomóc żeby unikać  przemocy?

Jak rozładowywać frustracje i agresję?

Dziękujemy za bardzo interesujące spotkania, które dostarczyły cennej wiedzy oraz skłoniły do refleksji nad postępowaniem swoim i swoich bliskich.

English version

 


02/11/2023

 

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Systematycznie realizujemy wsparcie specjalistyczne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych lub doznających przemocy, oraz opiekunów tych osób. Psycholog, prawnik i psychiatra udzielają pomocy w ramach cyklicznych dyżurów w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online:norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu.

Harmonogram dyżurów w miesiącu listopadzie 2023:

I. Psycholog – Pani Izabella Gałka – Mizak

 • 04.11.2023 r. – godz. 13:00 – 16:00
 • 09.11.2023 r. – godz. 09:00 – 12:00
 • 17.11.2023 r. – godz. 13:00 – 16;00
 • 23.11.2023 r. – godz. 09:00 – 12:00

II. Prawnik – Pan Patryk Gardias

 • 08.11.2023 r. – godz. 09:00-12:00
 • 14.11.2023 r. – godz. 14:00-17:00

III. Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

 • 14.11.2023 r. – godz. 11:30-15:30
 • 27.11.2023 r. – godz. 13:00-15:00

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

                        Zapraszamy wszystkich chętnych.


30/10/2023

Wykład dla Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uczestnicy Puławskiego UTW stanowią kolejną grupę osób, która w ramach Projektu „Siła jest w nas” otrzymuje wsparcie informacyjne i edukacyjne.

W dniu 26 października z myślą o nich został zorganizowany wykład w auli Puławskiej Szkoły Wyższej. Prowadzący spotkanie Pan dr Ireneusz Siudem omówił zagadnienia dotyczące przyczyn przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz budowania relacji bez przemocy. Był to wyjątkowy, bardzo merytoryczny i ciekawy wykład, budzący wiele refleksji i indywidualnych przemyśleń.

Uczestnicy otrzymali ponadto ulotki i Informatory opracowane i wydane w ramach Projektu, zawierające informacje na temat zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania wsparcia.

English version

 

 


29/09/2023

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Trwa realizacja wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego – dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych lub doznających przemocy, oraz opiekunów tych osób. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu.

Harmonogram dyżurów w miesiącu październiku:

I. Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

 • 10.2023 r. – godz. 12:30 – 15:30
 • 10.2023 r. – godz. 09:00 – 12:00
 • 10.2023 r. – godz. 12:30 – 15:30
 • 10.2023 r. – godz. 09:00 – 12:00

II. Prawnik – Pan Patryk Gardias

 • 10.2023 r. – godz. 09:00-12:00
 • 10.2023 r. – godz. 14:00-17:00

III. Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

 • 10.2023 r. – godz. 11:30-15:30
 • 10.2023 r. – godz. 13:00-15:00

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich chętnych.


25/09/2023

Wykłady dla osób 65+

W dniu 19 września 2023 r. rozpoczął się cykl prelekcji dla osób 65+ na temat przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia.

Jako pierwsi wsparcie edukacyjne otrzymali uczestnicy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach oraz uczestnicy Klubu Integracji Społecznej. Drugą grupę stanowili natomiast uczestnicy Klubu Seniora działającego w strukturze organizacyjnej MOPS w Puławach.

Prelekcje prowadził Pan Ireneusz Siudem – doświadczony psycholog, psychoterapeuta, naukowiec. Autor wielu publikacji naukowych, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, w tym uzależnieniom i przemocy. Nasz wykładowca w niezwykle przystępny, obrazowy sposób mówił o problemie przemocy, jego istocie, formach, mechanizmach. Mówił również o strategiach radzenia sobie z zachowaniami krzywdzącymi. Uczestnicy wysłuchali wykładu z dużą uwagą i zainteresowaniem. Kolejne spotkania przed nami.

English version


13/09/2023

Zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera i choroby otępienne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, które są prowadzone w ramach Projektu „Siła jest w nas”. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora Projektu – P. Anny Górzyńskiej, tel. 81 458 67 70. Serdecznie zapraszamy.

 


31/08/2023

Szkolenie “Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

Za nami pierwsze specjalistyczne szkolenie w ramach realizowanego projektu „Siła jest w nas”, w całości sfinansowane z funduszy norweskich. Uczestniczyło w nim 16 przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w naszym mieście.

Podczas 3 dni szkoleniowych uczestnicy wzbogacili swój warsztat pracy w narzędzia pomocne w rozpoznawaniu problemu przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskali również niezbędną wiedzę z zakresu kontaktu z osobą dotkniętą lub zagrożoną przemocą, rozumienia potrzeb takich osób, oraz metod interwencji, przepisów i procedur w przypadku doświadczenia przemocy przez osoby zależne.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pomoże lepiej i skuteczniej reagować na wszelkie symptomy krzywdzenia osób z grup szczególnego ryzyka – starszych i niepełnosprawnych.

English version


03/08/2023

Informacja o wsparciu w ramach projektu “Siła jest w nas”


02/08/2023

Relacja z festynu integracyjnego wyemitowana przez LPU24.

Transkrypcja tekstowa


31/07/2023

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Zapraszamy osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone lub doznające przemocy, oraz opiekunów tych osób do skorzystania ze wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego, które realizujemy w ramach projektu „Siła jest w nas”. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu.

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204.

Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online:norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu.

Harmonogram dyżurów w miesiącu sierpniu i wrześniu:

I. Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

Dyżury w sierpniu:

 • 08.2023 r. – godz. 9:00-12:00
 • 08.2023 r. – godz. 13:00-16:00
 • 08.2023 r. – godz. 9:00-12:00
 • 08.2023 r. – godz. 13:00-16:00

Dyżury we wrześniu:

 • 09.2023 r. – godz. 9:00-12:00
 • 09.2023 r. – godz. 13:00-16:00
 • 09.2023 r. – godz. 9:00-12:00
 • 09.2023 r. – godz. 13:00-16:00

II. Prawnik – Pan Patryk Gardias

Dyżury w sierpniu:

 • 08.2023 r. – godz. 14:00-17:00
 • 08.2023 r. – godz. 9:00-12:00

Dyżury we wrześniu:

 • 09.2023 r. – godz. 9:00-12:00
 • 09.2023 r. – godz. 14:00-17:00

III. Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

Dyżury w sierpniu:

 • 08.2023 r. – godz. 11:30-15:30
 • 08.2023 r. – godz. 13:00-15:00

Dyżury we wrześniu:

 • 09.2023 r. – godz. 11:30-15:30
 • 09.2023 r. – godz. 13:00-15:00

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

              Zapraszamy wszystkich chętnych.


28/06/2023

Reportaż w Radio iMpuls

Wyjątkowe wydarzenie, jaki był festyn integracyjny zorganizowany 20 czerwca na puławskiej Marinie odbił się szerokim echem również w lokalnych mediach. Poniżej zamieszczamy link do reportażu w Radio iMpuls, gdzie na temat tego wydarzenia oraz kampanii społecznej „Więcej MOCY – STOP przemocy” wypowiada się Prezydent Puław oraz Dyrektor i przedstawiciele MOPS w Puławach.

English version

LINK

Transkrypcja tekstowa

English version


28/06/2023

Spotkania grup wsparcia

Zapraszamy mieszkańców Puław do udziału w grupach wsparcia realizowanych w ramach projektu “Siła jest w nas”.


21/06/2023

KAMPANIA SPOŁECZNA

 w ramach projektu „Siła jest w nas”

W dniu 20 czerwca 2023 r. na Marinie Puławy odbył się festyn integracyjny rozpoczynający kampanię społeczną “Więcej MOCY-STOP przemocy”, realizowaną przez MOPS w Puławach we współpracy z Urzędem Miasta i Zespołem Interdyscyplinarnym. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Puławy.

W Festynie wzięły udział osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież,  jak również przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń,  przedsiębiorców oraz mieszkańcy Puław.

Uczestników połączył wspólny cel – szerzenie idei przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Festyn był okazją do promowania życia bez przemocy, gdzie szacunek do drugiego człowieka oraz jego prawo do samostanowienia i godnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym jest najważniejszą wartością. Bardzo wymowne było symboliczne dodawanie mocy osobom, które doświadczają przemocy w swoich rodzinach. Na specjalnie przygotowanym transparencie powstał kolorowy obraz z odcisków dłoni uczestników festynu, będący wyrazem solidarności i sprzeciwu wobec przemocy.

Wydarzenie było doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej. Bogaty program przygotowany przez organizatorów dostarczył wielu wrażeń. Można było posłuchać uzdolnionych, młodych wokalistów, jak również zespoły wokalne starszego pokolenia. Swoje umiejętności taneczne prezentowała młodzież z różnymi niepełnosprawnościami. Ćwiczenia ruchowe prowadzili profesjonalni trenerzy, na stoiskach informacyjno-edukacyjnych można było uzyskać m.in. informacje i materiały edukacyjne na temat przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia. Placówki działające w obszarze pomocy społecznej przygotowały stoiska z pracami ich podopiecznych. Lokalni przedsiębiorcy zadbali o szeroki zakres dodatkowych atrakcji w formie animacji, drobnych upominków, i poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, wzbogacili jego program dostarczając wielu wrażeń, emocji, informacji oraz zadbali o to, aby nasi uczestnicy świetnie się bawili oraz nasycili

English version

Relacje na facebooku:

LINK 1

LINK 2

LINK 3


17/06/2023

KAMPANIA

„Więcej MOCY – STOP przemocy”

W dniu 20 czerwca 2023 r. na Marinie Puławy odbędzie się festyn integracyjny rozpoczynający Kampanię społeczną “Więcej MOCY – STOP przemocy” realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach we współpracy z Urzędem Miasta i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach.

Będzie ona poświęcona przede wszystkim problemowi krzywdzenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Adresujemy ją do wszystkich mieszkańców Puław, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy statusu materialnego. Wszyscy powinniśmy być uważni na wszelkie przejawy krzywdzenia i zaniedbywania, powinniśmy zgłaszać każdy przypadek przemocy, a zwłaszcza wobec dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych czyli tych osób, które często nie są w stanie same bronić się przed krzywdzeniem ze strony najbliższych.

W ramach kampanii będziemy propagować postulaty mające na celu  lepszą ochronę tych osób przed przemocą, będziemy mówić o konieczności respektowania ich praw, w tym prawa do nietykalności cielesnej, godności.

Zostały zaplanowane  spotykania edukacyjne ze środowiskami skupiającymi seniorów, podczas których będą przekazywane informacje na temat przemocy oraz możliwości ochrony przed nią.

Planowana jest debata społeczna z udziałem seniorów i osób niepełnosprawnych.

Zostaną również zrealizowane działania edukacyjne skierowane do młodzieży w tym z niepełnosprawnościami.

Będziemy również rozpowszechniać materiały informacyjne dostarczające wiedzy na temat zjawiska przemocy i możliwości przeciwdziałania mu, będziemy rozpowszechniać informacje na ten temat również za pośrednictwem internetu.

Mamy nadzieję, że nasze przyczynią się do ograniczenia zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w naszym mieście.

English Version


06/06/2023

Spotkania grup wsparcia

Zapraszamy mieszkańców Puław do udziału w grupach wsparcia realizowanych w ramach projektu “Siła jest w nas”.

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne odbędzie się w najbliższą sobotę 10 czerwca.

Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informację na plakacie.

 


31/05/2023

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Trwa realizacja wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób starszych   i niepełnosprawnych, zagrożonych i doznających przemocy. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online:norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu,

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu czerwcu i lipcu:

 • Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

                  Dyżury w czerwcu:

01.06.2023 r. – godz. 9:00-12:00

06.06.2023 r. – godz. 13:00-16:00

15.06.2023 r. – godz. 9:00-12:00

30.06.2023 r. – godz. 13:00-16:00

                  Dyżury w lipcu:

07.07.2023 r. – godz. 13:00-16:00

13.07.2023 r. – godz. 9:00-12:00

21.07.2023 r. – godz. 13:00-16:00

27.07.2023 r. – godz. 9:00-12:00

 • Prawnik – Pan Patryk Gardias

                  Dyżury w czerwcu:

13.06.2023 r. – godz. 14:00-17:00

27.06.2023 r. – godz. 9:00-12:00

                  Dyżury w lipcu:

04.07.2023 r. – godz. 14:00-17:00

11.07.2023 r. – godz. 9:00-12:00

 • Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

                  Dyżury w czerwcu:

05.06.2023 r. – godz. 11:30-15:30

19.06.2023 r. – godz. 13:00-15:00

                  Dyżury w lipcu:

03.07.2023 r. – godz. 11:30-15:30

17.07.2023 r. – godz. 13:00-15:00

Przypominamy, że w celu skorzystania z oferowanego wsparcia konieczne jest odbycie osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

English version


15/05/2023

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że Festyn integracyjny w ramach kampanii ” Więcej MOCY – STOP przemocy”, zaplanowany na dzień 17.05.2023 r. (środa), został odwołany w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
Festyn zostanie zorganizowany w drugiej połowie czerwca b.r., o czym Państwa poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.


10/05/2023

Spotkania grup wsparcia


20/04/2023

Rozpoczyna się wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych i doznających przemocy. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

 • telefonicznej: 81 458 69 94
 • online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl
 • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu i maju:

 • Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

                 Dyżury w kwietniu:

27 kwietnia 2023 r. – godz. 10:00 – 16:00

28 kwietnia 2023 r. – godz. 12:00 – 18:00

                 Dyżury w maju:

4 i 18 maja 2023 r. – godz. 9:00 – 12:00

12 i 26 maja 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

 • Prawnik – Pan Patryk Gardias

                 Dyżury w kwietniu:

25 kwietnia 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

27 kwietnia 2023 r. – godz. 8:00 – 11:00

                 Dyżury w maju:

9 maja 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

23 maja 2023 r. godz. 9:00 – 12:00

 • Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

                 Dyżury w kwietniu:

24 kwietnia 2023 r. – godz. 13:00 – 16:00

25 kwietnia 2023 r. – godz. 13:00 – 16:00

                 Dyżury w maju:

15 maja 2023 r. – godz. 11.30 – 15:30

29 maja 2023 r. – godz. 13:00 – 15:00

W celu skorzystania z oferowanego wsparcia każda osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie jest zobowiązana do odbycia osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

English version


20/04/2023

Rozpoczynają się spotkania grup wsparcia

W miesiącu kwietniu rozpoczynają się spotkania grup wsparcia dla:

 1. opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne oraz
 2. opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu.

Harmonogram spotkań w miesiącu kwietniu i maju:

 1. Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne
 • Osoba prowadząca: Pani Monika Syroka-Oroń
 • Termin spotkania w kwietniu: 22 kwietnia, 9:00-12:00
 • Terminy spotkań w maju: 13 i 27 maja, 9:00-12:00
 1. Grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • Osoba prowadząca – Pani Alicja Pelc
 • Termin spotkania w kwietniu: 25 kwietnia, godz. 17:00
 • Termin spotkań w maju: 12 i 26 maja, godz. 15:30-18:30

W celu skorzystania z oferowanego wsparcia każda osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie jest zobowiązana do odbycia osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70

Zapraszamy wszystkich chętnych.

English version


12/04/2023

Audycja w Radio Impuls

W ramach promocji projektu “Siła jest w nas” przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach zaprezentowali podczas audycji w Radio Impuls istotę oraz przyszłe działania podczas jego realizacji.

Poniżej umieszczamy link do wysłuchania audycji oraz transkrypcję tekstową.

Audycja w Radio Impuls

Transkrypcja tekstowa

English version


11/04/2023

Trwa promocja Projektu „Siła jest w nas”

O  działaniach realizowanych w ramach projektu “Siła jest w nas” w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami opowiada Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Wagner oraz zaangażowani pracownicy.

Program promujący Projekt został nagrany i wyemitowany przez LPU 24 Puławy.

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych udziałem w Projekcie do kontaktu. Zachęcamy również do działania i współpracy na rzecz osób doświadczających przemocy w naszej lokalnej społeczności.

English version

Facebook – Program TV

Transkrypcja tekstowa programu TV

Text for the TV program – promotion of the Strength is in us Project


22/03/2023

Rekrutacja uczestników do Projektu „Siła jest w nas”

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników Projektu do następujących form wsparcia, które zamierzamy uruchomić w miesiącu kwietniu:

 1. Pomoc psychologiczna, prawna oraz psychiatryczna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zagrożonych i doznających przemocy:
 • dyżury specjalistów w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, zgodnie  z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej, w zakładce „Projekt norweski”,
 • wsparcie realizowane również w formie:

– telefonicznej: 81 458 69 94

– online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl

– w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały.

 1. Grupy wsparcia dla:

a) opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne

b) opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 • spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu,
 • spotkania z częstotliwością 2 razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekt norweski”.

Uczestnicy grup wsparcia będą mieli możliwość rozmawiania o trudnościach, wymiany doświadczeń, odreagowania stresu, nabrania dystansu do trudności, z którymi się zmagają na co dzień. Będzie też możliwość pozyskania wiedzy z zakresu potrzeb osób, nad którymi sprawują opiekę.

Zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin
 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 3. Ankieta zgłoszeniowa
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 5. Zgoda na publikację wizerunku

English version


21/03/2023

Trwa etap wdrażania Projektu „Siła jest w nas”

Pracujemy obecnie nad wdrażaniem działań zaplanowanych w Projekcie. Wymaga to dużego zaangażowania i współpracy zespołu projektowego, pracowników MOPS, SOW, jak również współpracy z naszymi partnerami.

W ostatnich dniach odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami różnych podmiotów,  z którymi MOPS w Puławach będzie współpracował w ramach Projektu „Siła jest w nas”.

Naszymi gośćmi byli: Pan Grzegorz Oleszkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej Urzędu Miasta w Puławach, Pani Elżbieta Szczygieł oraz Pani Barbara Adamowska – Dyrektor i pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Puławach oraz Pani Józefa Janczura – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Ponadto koordynator Projektu – Anna Górzyńska oraz Kierownik SOW – Karolina Mroczek-Chabora uczestniczyły w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. Również pracownicy MOPS i SOW zostali wprowadzeni w różne aspekty Projektu, do realizacji których będą włączani.

Wszystkie te spotkania poświęcone były zaprezentowaniu założeń Projektu „Siła jest w nas”, ustaleniu szczegółów dotyczących działań, które będziemy wspólnie realizować oraz zasad współpracy zwłaszcza w zakresie promocji Projektu, rekrutacji uczestników do poszczególnych form wsparcia. Współpraca jest konieczna, aby to ogromne wyzwanie udało się nam zrealizować. Na pewno jeszcze wiele spotkań i uzgodnień przed nami.

English version