Świadczenia dla rodzin

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach realizuje świadczenia dotyczące wsparcia finansowego rodzin w ramach zadań zleconych gminie.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka;

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) samotnego wychowywania dziecka;

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) rozpoczęcia roku szkolnego;

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Zasiłek pielęgnacyjny.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

4. Świadczenie pielęgnacyjne.

5. Świadczenie rodzicielskie.

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

8. Jednorazowe świadczenie “Za życiem”.