Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część z opublikowanych zdjęć/grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.
 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.

Ułatwienia na stronie www.mops.pulawy.pl:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Bochra.
 • E-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl
 • Telefon: 814586201

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne
 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Leśna 17
 • E-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl
 • Telefon: (81) 458 62 09

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie musi zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zlokalizowany jest przy:

 • ul. Leśnej 17
 • ul. Kołłątaja 64

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w MOPS mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowiska znajdujących się na parterze budynku.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Sprawy są załatwiane:

Do budynku przy ul. Leśnej znajdują się dwa  podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek przy ul. Kołłątaja posiada dwa podjazdy dla niepełnosprawnych , jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, jest wyposażony w windę.

 • w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7:15 – 15:15
 • wtorek w godzinach 8:00-16:00

W budynku przy ul. Leśnej 17 nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem (nie ma obowiązku zakładania kagańca).
 • W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

kontakt z MOPS:

 • telefoniczny pod numerem (81) 458 62 01
 • mailowy: sekretariat@mops.pulawy.pl
 • listowny na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Leśna 17, 24-100 Puławy
 •  faksem na numer: (81) 458 62 09