Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Parę słów o Programie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Jak w 2020 r. realizujemy opiekę wytchnieniową?

W 2020 r. opieka wytchnieniowa realizowana jest przez MOPS w Puławach
w dwóch formach:

  • poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (limit 240 godzin);
  • poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie (limit 14 dni).

Ile zapłacę za usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne:

  • w wymiarze do 240 godzin (usługa świadczona w miejscu zamieszkania);
  • w wymiarze 14 dni (usługa w formie pobytu całodobowego).

Jaka jest procedura przyznania wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej?

Aby otrzymać pomoc w formie opieki wytchnieniowej trzeba zgłosić się do pracownika socjalnego Zespołu ds. Usług ( tel. 81/458 69 91, 81/458 967 83, 81 458 69 89, w zależności od pierwszej litery nazwiska – wykaz znajduje się w zakładce Rejony działania). Pracownicy socjalni udzielą instruktażu w zakresie  uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

W zakładce Rekrutacja znajduje się komplet wniosków do uzupełnienia. We wnioskach należy wpisać swoje dane osobowe, określić formę i zakres wsparcia.  Formularz o nazwie Karta  oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka. Do dokumentów należy załączyć Klauzulę informacyjną podpisaną przez osobę niepełnosprawną oraz jej opiekuna a także aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Po złożeniu kompletu dokumentów Ośrodek wydaje informację o udzielonym wsparciu (w przypadku usługi w miejscu zamieszkania) bądź decyzję administracyjną (w przypadku usługi całodobowej).

Skąd mamy pieniądze na sfinansowanie opieki wytchnieniowej?

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r., pochodzą
w 80% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz w 20% ze środków własnych gminy Miasto Puławy.

Co to jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.