Pomoc obywatelom Ukrainy

 

Broszura informacyjną nt. Polski
w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy
w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA)
oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

           Broszura

 


Projekt “Lubelskie Pomaga Ukrainie”

Pomoc dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy
w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza wszystkie chętne osoby do realizacji projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie”. Uczestnikami  mogą być osoby uciekające przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywające obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują chęć pobytu długoterminowego na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych oraz wsparcie socjalno-bytowe. W ramach projektu można otrzymać podstawowe wsparcie socjalno bytowe oraz doradztwo w zakresie załatwiania spraw życia codziennego, pomoc tłumacza, psychologa/prawnika, usługi asystenckie/wsparcia dziennego.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.rops.lubelskie.pl

Załączniki :

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Oświadczenie uczestnika Projektu
 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

 

Projekt “Lubelskie pomaga Ukrainie” nauka języka polskiego
Bezp
łatne kursy języka polskiego

 

Od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

 

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;

Ulotka  Informacyjna

Formularz zgłoszeniowy do projektu

 


Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej.

Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної допомоги

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach przy ul. Leśnej 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 14.00.

Заяви можна подати в Місцевому Центрі Соціальної Допомоги в Пулавах за адресою: вул. Leśna 17, з понеділка по п’ятницю, з 8.30 до 14.00.

 • Punkt Obsługi Działu Pomocy Środowiskowej – wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne oraz świadczenia z pomocy społecznej – tel. 81 458 69 88.
 • Punkt Obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych – wnioski o świadczenia rodzinne, tel. 81 458 69 70.
 • Пункт Територіального Центру Обслуговування- заяви на одноразову грошову допомогу та соціальну допомогу – тел.: 81 458 69 88.
 • Пункт  Відділу Сімейних Виплат – заяви на сімейні виплати – тел.: 81 458 69 70.

Co należy posiadać przy składaniu wniosku:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka;
 • adres mailowy;
 • polski numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Що потрібно мати при подачі заяви:

 • польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини;
 • адресу електронної пошти;
 • польський номер телефону;
 • номер банківського рахунку в Польщі.