Pytania

1. Co to jest KIS?

KIS czyli Klub Integracji Społecznej    to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.  KIS Funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach od 2006 r. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Podstawą działania Klubu jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

 • wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej;
 • pomoc w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia;
 • wspieranie rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o realnie posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej – roszczeniowej na postawę aktywnego uczestnictwa;
 • pomoc w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawianiem bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny rynek pracy

2. Kto może być Uczestnikiem KIS?

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Puław.

Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

3. Po co mam być Uczestnikiem KIS? Co mi daje uczestnictwo w KIS?

Dzięki uczestnictwu w  Klubie Integracji Społecznej można nabyć lub wzmocnić umiejętności z zakresu kompetencji społecznych, zawodowych oraz życiowych (np. gospodarowanie budżetem domowym, godzenie życia rodzinnego i zawodowego, umiejętności poszukiwania zatrudnienia i inne).

Absolwenci KIS mogą zostać skierowani na prace społecznie użyteczne (w wymiarze 40 godzin miesięcznie).

4. Co to są Prace Społecznie Użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, z ustalonym II profilem pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Korzystając z prac społecznie użytecznych,  można  zdobyć nowe doświadczenia zawodowe Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie za godzinę wykonywania prac wynosi 8,30 zł – jest to kwota netto. Świadczenie z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych nie jest doliczane do dochodu rodziny przy korzystaniu z innych form wsparcia z pomocy społecznej.

5. Czym różni się praca asystenta rodziny od pracy pracownika socjalnego?

Asystent rodziny nie zajmuje się wnioskowaniem i przyznawaniem pomocy finansowej, współpraca z asystentem jest dobrowolna, za wyjątkiem sytuacji dotyczącej nałożenia przez Sąd obowiązku współpracy z asystentem. Asystent nie przeprowadza wywiadów środowiskowych, pracuje z rodziną na podstawie stworzonego planu pracy i wspólnie ustalanych działań. Spotkania z asystentem maja charakter systematyczny (ok. 1 raz w tygodniu).

6. Czy asystent może mi towarzyszyć podczas wizyty lekarskiej?

Tak, po wcześniejszym zgłoszeniu asystentowi takiej potrzeby.

7. Czy asystent pomoże mi w znalezieniu specjalisty i miejsca w którym otrzymam potrzebną pomoc?

Tak. Wśród wielu zadań asystent m. in. pełni funkcję doradczą i informacyjną pomagając m. in.  w wyszukiwaniu potrzebnych informacji lub wskazując sposoby ich pozyskiwania.

8. Ile trwa współpraca z asystentem?

Czas współpracy z asystentem nie jest określony w przepisach prawa i trwa do momentu zrealizowania celów zawartych w planie pracy. Zakłada się, że po zakończeniu pracy z asystentem rodzina będzie samodzielnie stosowała wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie współpracy z asystentem.

9. Co mogę zrobić żeby moje dziecko lepiej się zachowywało?

Asystent udziela instruktażu oraz  wyposaża rodziców w wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo – wychowawczym. Pomaga również w stosowaniu nabytej wiedzy w praktyce.

10. Czy asystent pomoże mi znaleźć pracę?

Asystent przeanalizuje wspólnie z zainteresowanym przygotowanie, preferencje oraz predyspozycje zawodowe, pomoże w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, udzieli pomocy w znalezieniu ofert pracy lub wskaże sposoby samodzielnego poszukiwania ofert.