Pozyskane środki zewnętrzne

Lubelski Ośrodek Samopomocy w Partnerstwie z Miastem Puławy rozpoczął realizację projektu „Aktywne Puławy”

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost integracji społeczno–zawodowej 78 osób (47 kobiet i 31 mężczyzn), w tym minimum 8 (5 kobiet , 3 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami i 27 (16 kobiet , 11 mężczyzn) osoby bierne zawodowe, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w rozumieniu KC) obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasto Puławy i Gminy Końskowola poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmujący m.in.: diagnozę potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz kompleksowe usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowo-społecznym i zdrowotnym w tym: wsparcie specjalistyczne, warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i kluczowych, doradztwo zawodowe /pośrednictwo pracy, staże i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (kierowca ciężarówki/ciągnika siodłowego/autobusu, florysta, cukiernik) oraz nabycie kwalifikacji przez min. 31 osób, poszukiwanie pracy przez min. 36 osób, podjęcie zatrudnienia przez min. 20 osób do 30.09.2022 r.

Główne rezultatu projektu:

  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu minimum 31 osób;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu minimum 36 osób;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) minimum 20 osób.

Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem realizowanym przez wyszkolonych i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów, opiekunów osób niepełnosprawnych, asystentów rodziny, socjoterapeutów, prawników i in.. Zorganizowane zostaną szkolenia, dostosowane do potrzeb uczestników, kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zadania realizowane w ramach projektu mają przygotować uczestników do odbycia stażu z możliwością późniejszego zatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 2 084 999,28 PLN

Dofinansowanie: 1 772 249,38 PLN w tym z UE: 1 772 249,38 PLN


Prezentacja – Projekty realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019r