Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Puławach informuje , że na mocy uchwały Nr VI/67/11 Rada Miasta Puławy  upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XVI/181/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2012 r. pomoc materialna w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

przysługują również:

 1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 2. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600,00 zł. po odliczeniu:

 • miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasto Puławy, jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, pełnoletniego ucznia,
 2. dyrektora szkoły.

Wnioski składa się raz w roku w terminie do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

Wartość stypendium szkolnego w danym roku łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności tej kwoty.

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub wielu formach jednocześnie, jeżeli forma stypendium tego wymaga, świadczenie może być wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

Wypłaty stypendiów szkolnych – kwot wydatków na potrzeby ucznia do wysokości przyznanego stypendium – dokonywane są w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach lub na wskazane konto bankowe.

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:

 1. dochód na osobę na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego w wysokości  600,00 zł.;
 2. uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły;
 3. uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar miasta Puławy

Stypendium-szkolne-wniosek-2024