Dodatek osłonowy

Informujemy, iż od stycznia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje  zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta Puławy.

Formularz wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. wraz z klauzulą informacyjną dostępny poniżej:

Dodatek osłonowy

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach  przy ul. Leśnej 17 w punkcie obsługi dodatku osłonowego pok. 15:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8.30 – 14.30

Wtorek w godzinach 8.30 – 15.45

 Informacje w sprawie dodatku osłonowego pod nr telefonu 81 458 69 76.

Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

–  osobiście w siedzibie MOPS w Puławach przy ul. Leśnej 17  w pok.15,

–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

–  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres MOPS w Puławach ul. Leśna 17, 24-100 Puławy.

W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego *, wynoszącego:

– w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100,00  zł  miesięcznie na osobę.

– w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500,00 zł miesięcznie na osobę.

 * Dochód  gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów  osiągniętych w 2022 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł / 268,00 zł *
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł / 429,00zł *
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł / 607,75 zł *
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł / 822,25 zł *

*  Podane wyższe kwoty dotyczą gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku , gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w MOPS w Puławach w pok. 15.