Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w roku 2022

Klub Integracji Społecznej działający w strukturze MOPS realizuje działania aktywizujące na rzecz osób bezrobotnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach oraz na rzecz osób spełniających wymogi o ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o ekonomii społecznej.

W roku 2022 do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowanych  zostało 30 osób. 5 osób nie podjęło współpracy z KIS na etapie podpisywania kontraktu socjalnego, z pozostałymi osobami pracownik socjalny podpisał kontrakt socjalny na realizację działań w KIS. W ciągu roku 2022 pięć osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, dwie osoby zrezygnowały z zajęć w KIS z uwagi na podjęcie działań w projektach współfinansowanych z EFS, trzy osoby przerwały kontrakt i działania w KIS i zostały wyrejestrowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, jedna osoba zmieniła miejsce zamieszkania.  W sytuacji przerwania kontraktu do udziału w zajęciach rekrutowano osoby z listy rezerwowej. Realizację  kontraktu zakończyło 14 osób.

Wsparcie Klubu Integracji Społecznej obejmowało:

  • Grupowe warsztaty kompetencji prowadzone  w okresie III – V 2022 r.  w wymiarze 24 godziny, w których wzięło udział 12 osób,
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne, realizowane w okresie III – V i X-XI 2022 r. w łącznym wymiarze 70 godzin,
  • Grupowe  i  indywidualne doradztwo zawodowe realizowane w m-cu IV 2022 r. w wymiarze 18 godzin  dla 9 osób,
  • Wykłady tematyczne z zakresu prawa i coachingu zawodowego realizowane w XI 2022 r.  w łącznym wymiarze 9 godzin dla 15 osób,
  • Prelekcję „Puławy z dachu i z chodnika” prowadzoną przez pracownika Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w wymiarze 3 godzin, w której poza uczestnikami KIS brali udział seniorzy  z dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych,
  • Spotkanie mikołajkowe w XII 2022 r. , podsumowujące realizację działań dla 10 osób,
  • Prace społecznie użyteczne realizowane w okresie III – XI 2022r. Uczestnicy  Klubu Integracji Społecznej zrealizowali  łącznie 3 379 godzin  prac społecznie użytecznych.