Projekt: „Siła jest w nas” ( „ Strength is in us” ) – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Gmina Miasto Puławy pozyskała dofinansowanie w wys. 330 tys. zł, na realizację Projektu „Siła jest w nas”, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Operatora Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach. Projekt będzie realizowany w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Projekt „Siła jest w nas” skierowany jest do mieszkańców Puław, a w szczególności do osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonych i doznających przemocy, ich opiekunów, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, osób pracujących bezpośrednio z takimi osobami – świadczących dla nich usługi wsparcia oraz przedstawicieli służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, m.in.:

  • wsparcie psychologiczne, prawne, psychiatryczne również w miejscu zamieszkania
  • wykłady dla osób starszych, warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
  • grupy wsparcia i szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
  • szkolenia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • kampanię społeczną, w ramach której zaplanowano m.in.:
  • przekazy medialne w lokalnej TV, radiu, prasie, internecie
  • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
  • konferencję z udziałem środowisk działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz zajmujących się problemem przemocy w naszym mieście
  • festyn z udziałem seniorów i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.

Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię  członkom UE. W ramach Funduszy Norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz z obszaru Morza Bałtyckiego. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Polska jest największym beneficjentem tych funduszy.

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64,

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl

Więcej informacji:

www.eog.gov.pl

www.eeagrants.org

ENGLISH VERSION

 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.”