Zadania Zespołu oraz procedury postępowania

Zgodnie ze znowelizowaną  ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku zespół interdyscyplinarny stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania zespołu oparte są na systemowej współpracy lokalnych  instytucji, podmiotów i służb. Jego zadaniem jest min integrowanie działań instytucji lokalnych i zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.


Zespół interdyscyplinarny pełni funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
 
Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

W celu rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach  przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze.        
 
W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele :
 
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– Policji,
– oświaty,
– ochrony zdrowia.
Mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści  w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
  • Opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie
  • Monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”
  • Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 
Podejmowanie interwencji w środowisku, wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty ”.
 
Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 
             Zgodnie z Rozporządzeniem  w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom  zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zakończenie procedury następuje w przypadku: 
  1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
  2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.  
        Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc dotyczące :
stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań o których mowa powyżej. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz grupach roboczych.