Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puławach na mocy udzielonego upoważnienia z dnia 02.01.2023r. przez Prezydenta Miasta Puławy do realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT,  informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

 1. Wniosek składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2.  Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 3. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
 4. Termin składania wniosku:

Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.

Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

 1. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

 1. a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczanymi za pomocą sieci gazowej.
 2. b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie.

 • Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 • Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia – refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. do odbiorcy paliw gazowych;
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

– oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-​ w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,

– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy;

 1. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 3;

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP :

 • wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w 20 ust. 1 ustawy refundacyjnej.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje na temat refundacji podatku VAT udzielane są w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, pok. Nr 9 

w godzinach pracy urzędu tj. 7.15- 15.15 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 8.00-16.00 (wtorek), 

lub pod nr telefonu: (81) 458-67-79.

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych

Treść ustawy

Klauzula informacyjna

Poradnik