Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Puławach powstał Uchwałą Rady Miasta Puławy nr XXXIX/ 352/05 z dnia 5 listopada 2005r. Klub funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Misją Klubu jest Misją Klubu Integracji Społecznej jest promocja aktywnej polityki społecznej   i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Misja Klubu realizowana jest poprzez :

  • wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej;
  • pomoc w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia;
  • wspieranie rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o realnie posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej – roszczeniowej na postawę aktywnego uczestnictwa;
  • pomoc w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawianiem bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny rynek pracy

Oferta  Klubu  Integracji Społecznej kierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach,, w szczególności (zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym)

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia   z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii   w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Osoby objęte  działaniami Klubu Integracji Społecznej kierowane są  do Klubu przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , doradców zawodowych  Powiatowego Urzędu Pracy, mogą również zgłaszać się bezpośrednio do specjalisty pracy socjalnej KIS.

Warunkiem uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Okres uczestnictwa w KIS jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników, nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

 

Dane kontaktowe

Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 64, pok. 209

tel./ fax. 81 458 67 74

Kierownik – Marlena Turlewicz

Starszy specjalista pracy socjalnej  – Agnieszka Danilczuk

Psycholog KIS – Anna Nowaczek Orzeł