Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy

Zespół realizuje zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praca zespołu koncentruje się na intensywnych działaniach i pracy socjalnej w rodzinach pozostających na pograniczu rozpadu, wieloproblemowych, gdzie wiodącą dysfunkcją jest przemoc. Pracownicy socjalni koordynują procedury „Niebieskie Karty”, współpracują z dzielnicowymi, pedagogami, psychologami, kuratorami, członkami MKRPA, pracownikami ochrony zdrowia.  Prowadzą postępowania administracyjne dotyczące udzielania wsparcia finansowego w/w rodzinom.