Stanowisko ds. Osób Bezdomnych

Pani Jolanta Węglińska Specjalista Pracy Socjalnej realizuje pracę socjalną oraz udziela specjalistycznego poradnictwa osobom bezdomnym. Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące udzielania pomocy finansowej, schronienia i posiłku. Podejmuje działania mające na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz stopniowe usamodzielnianie i wychodzenie z bezdomności, ściśle  współpracuje ze schroniskiem, szpitalami, policją, strażą miejską i innymi instytucjami, które działają na rzecz osób bezdomnych.