Zespół ds. Usług i Pomocy Instytucjonalnej

Zespół prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania usług opiekuńczych oraz kierowania do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. Realizuje pracę socjalną w w/w środowiskach, ściśle współpracuje z punktem PCK, pielęgniarkami środowiskowymi, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Środowiskowym Domem Samopomocy, Zespołem  Dziennych Domów Pomocy Społecznej (DOA, CIR). W 2019r. pracownicy realizują pilotażowy Program „Opieka wytchnieniowa” oraz Program „Opieka 75+”. Zespół uczestniczył w działaniach rekrutacyjnych uczestników do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz osób korzystających z usług sąsiedzkich i świadczących je.