Zespół ds. Wsparcia Rodziny i Pomocy Finansowej

Głównym zadaniem zespołu jest udzielanie intensywnego wsparcia rodzinom dotkniętym problemami: niepełnosprawności, ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, uzależnień, trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Zespół prowadzi postępowania administracyjne dotyczące udzielania wsparcia finansowego, wskazuje możliwości uzyskania pomocy rzeczowej. Podejmuje działania o charakterze aktywizującym w sferze społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Intensywnie współpracuje z Działem Integracji i Pomocy Specjalistycznej, tj. Klubem Integracji Społecznej, asystentami rodziny, pedagogami i psychologami zatrudnionymi w Ośrodku oraz z instytucjami pomocowymi na terenie Miasta Puławy.

W bieżącym roku 3 pracowników Zespołu realizuje dodatkowe czynności związane z wdrażaniem nowych narzędzi pracy w ramach Projektu „Przez Aktywność do Zmiany”.

Pracownicy socjalni Zespołu ds. Wsparcia Rodziny i Pomocy Finansowej uczestniczą także w licznych zespołach roboczych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.