Pracownicy

Karolina Mroczek-Chabora- p.o. Kierownik

– absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe na Wydziale Psychopedagogiki specjalnej UMCS w Lublinie. Posiada dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończyła szereg kursów i szkoleń m.in. podnoszących kwalifikacje w zakresie realizowania ustawy o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji społeczności lokalnych i budowania partnerstwa publicznego, rozliczania projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Od dwunastu lat związana z pomocą społeczną. Pracą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia kieruje od 24.06.2019r.

Iwona Kamola – pracownik socjalny

– absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku „Nauczanie Zintegrowane w klasach I-III” w Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła szkolenia m.in. z zakresu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, pracy z klientem trudnym, pracy z rodziną w działaniu pracownika socjalnego i asystenta rodziny, pracy z rodziną i dla rodziny – w teorii i praktyce oraz monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Od dwóch lat związana z pomocą społeczną. Od 1 lipca 2019 r. pracuje na stanowisku pracownika socjalnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach gdzie zajmuje się wsparciem osób znajdujących się w kryzysie i doświadczających przemocy.

Małgorzata Szymańska – psycholog

– ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej specjalność kliniczną oraz pedagogiczne studia kwalifikacyjne. Jest realizatorem warsztatów „Szkoły dla rodziców i wychowawców” oraz Trenerem Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs specjalistyczny z zakresu Systemowej Terapii Rodzin oraz szkolenia z diagnozy i pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy. Od 2010 roku związana z pomocą społeczną gdzie pracowała z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, rodzinami zastępczymi, osobami w kryzysie. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze. Ma bogate doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej dzieci i dorosłych. Od 1 lipca 2019 roku zatrudniona na stanowisku psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach gdzie zajmuje się indywidualnym i grupowym wsparciem osób znajdujących się w kryzysie i doświadczających przemocy.

Anna Nowaczek- Orzeł – psycholog dziecięcy

– absolwentka Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu: przygotowania pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz z doradztwa ds. kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wiedzę i doświadczenie psychologiczne zdobyła pracując jako psycholog szkolny oraz doradca zawodowy, a także jako trener efektywnej nauki w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ukończyła szereg kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie: umiejętności trenerskich, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, mediacji, rozwijania umiejętności miękkich. W swojej pracy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży o szerokim spektrum trudności: w nauce, w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniem. Pomaga rodzinom pokonać sytuacje kryzysowe, radzić sobie z problemami wychowawczymi, szkolnymi, przemocą w rodzinie.

Anna Kaźmierska – pedagog

ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie na kierunku pedagogika o specjalności psychopedagogika specjalna z logopedią oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie z edukacji wczesnoszkolnej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. odbyła szkolenie z międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat „Przyjaciele Zippiego”, uzyskując certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku pedagoga szkolnego w szkole podstawowej, a także jako nauczyciel oddziału przedszkolnego. W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia zajmuje się udzielaniem poradnictwa specjalistycznego w ramach konsultacji indywidualnych, pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, prowadzeniem zajęć dla dzieci w wieku 5-8 lat z Programu „Przyjaciele Zippiego”, jak również prowadzeniem grup terapeutycznych i grup wsparcia dla dzieci z różnymi trudnościami: w nauce, w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniem.

Marcin Rojczyk – radca prawny

absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie zawodowe nieprzerwanie zdobywa od 2004 r. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach – Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia zatrudniony od lipca 2019 r. Udziela wsparcia prawnego osobom doznającym przemocy
i osobom w kryzysie.