Procedura kierowania do Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność za DPS

Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Domy pomocy zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.
Domy pomocy społecznej świadczą m. in. usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagające.

Typy domów:

Domy pomocy społecznej, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • osób uzależnionych od alkoholu;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Procedura kierowania do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kierujemy na podstawie:

  • zgody osoby zainteresowanej i jej pisemnego wniosku,
  • wywiadu środowiskowego wraz z wymaganą dokumentacją ( w tym zaświadczenia lekarskie, aktualna decyzja organu emerytalno- rentowego)
  • osobę, której stan zdrowia wskazuje na konieczność skierowania do DPS, a która ze względów zdrowotnych nie wyraża lub nie może wyrazić na to zgody można umieścić jedynie na podstawie postanowienia sądu.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
1. mieszkaniec DPS jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS ustalany jest przez organ prowadzący oraz publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa

Na terenie pow. puławskiego nie funkcjonuje obecnie żaden dom pomocy społecznej. Osoby potrzebujące kierowane są do placówek w innych powiatach, posiadających zgodę właściwego wojewody na prowadzenie działalności.

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Oświadczenie

Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarza psychiatry DPS

Zaświadczenie psychologa DPS