Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

– ubóstwa;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony macierzyństwa;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy   w związku z okolicznością,  o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

– alkoholizmu i narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej;

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł (netto), zwanej ” kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł (netto), zwanej “kryterium dochodowym w rodzinie”;
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej “kryterium dochodowym rodziny” przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów społecznych wymienionych wyżej (wskazanych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej).

Kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust.1, obowiązuje od 1 października 2018 r.

Kryteria dochodowe podlegają waloryzacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.