Cele pomocy społecznej

Główne cele pomocy społecznej:

– wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

– zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym oraz tym które wymagają okresowego wsparcia;

– zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;

– integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie;

– stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.