Rodzaje świadczeń finansowych

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały

przysługuje:

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj 701 zł;

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę wrodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj 528 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej –różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej adochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
w przypadku osoby w rodzinie –różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

przysługuje:

-w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń zinnych systemów zabezpieczenia społecznego

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

  • może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,
    a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
  • może byc przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty
    w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

Składki na ubezpieczenia społeczne
Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.