Kierownictwo

 

Beata Wagner

 Dyrektor

– ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: na kierunku doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Radomiu, na kierunku organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, a ponadto na kierunku mediacji  i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W/w ukończyła kurs kwalifikacyjny mediatora sądowego oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników instytucji pomocy społecznej. Posiada 22-letnie doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej.
Od 11 marca 2019r. kieruje pracą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Agnieszka Kuflewska

Kierownik Działu Finansowego-Księgowego, Główny księgowy

– ukończyła Ekonomię na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe Doradztwo podatkowe w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie i Informatykę na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym KUL w Lublinie. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu rachunkowości, finansowania i rozliczania projektów unijnych, zamówień publicznych, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pomocy społecznej. W MOPS Puławy pracuje od 15 lat. Zapewnia organizację prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, administruje budynkiem i lokalami MOPS. Nadzoruje prowadzenie spraw kadrowych, koordynuje działanie komórek organizacyjnych  i organizację pracy. Przygotowuje plan finansowy Ośrodka i odpowiada za prawidłową realizację zatwierdzonego budżetu.

Katarzyna Matras

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego

– absolwentka studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz  Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz szereg kursów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach zatrudniona jest od 2008 roku. Od 1 lutego 2020 r. nadzoruje pracę Działu Organizacyjno-Kadrowego w zakresie spraw organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spraw pracowniczych oraz zamówień publicznych należących do kompetencji Działu.

 

Magdalena Borzuta

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

– absolwentka Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończyła szereg szkoleń m.in. podnoszących kwalifikacje w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 15 lat związana z pomocą społeczną. Od 1 sierpnia 2017 r. kieruje pracą Działu Pomocy Środowiskowej.

Magdalena Beda

 

Kierownik Działu Integracji  Pomocy Specjalistycznej

– absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej  w Lublinie oraz Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła szereg kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie realizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej tj. m. in.: budowanie sytemu profilaktyki i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacji społeczności lokalnych i budowania partnerstwa publicznego, realizacji projektów i pozyskiwania środków finansowych, czy też w zakresie uzależnień. Brała również udział w licznych konferencjach i seminariach Ukończyła I stopień szkolenia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”.

Od szesnastu lat związana z pomocą społeczną. Pracą Działu Integracji i Pomocy specjalistycznej kieruje od 20 marca 2019r. Nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz realizację programów i projektów.

Remigiusz Gąsior

Kierownik Działu Obsługi Udzielonej Pomocy

– absolwent Wydziału Pedagogiki i  Psychologii UMCS w Lublinie oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie. Z pomocą społeczną związany od 1998r. Kieruje pracą Działu Obsługi  Udzielonej Pomocy w zakresie realizacji pomocy na podstawie decyzji administracyjnych, obsługi  systemów IT, ochrony danych osobowych oraz danych sprawozdawczych.

Piotr Spiżewski

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,  kierunek prawo (studia magisterskie), ukończył  studia podyplomowe w zakresie studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki i resocjalizacji oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach zatrudniony jest od roku 2002, a od 2004 roku na stanowisku kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych. Nadzoruje realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie wsparcia rodziny.

Karolina Mroczek – Chabora Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

– absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe na Wydziale Psychopedagogiki specjalnej UMCS w Lublinie. Posiada dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończyła szereg kursów i szkoleń m.in. podnoszących kwalifikacje w zakresie realizowania ustawy o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji społeczności lokalnych i budowania partnerstwa publicznego, rozliczania projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Od dwunastu lat związana z pomocą społeczną. Pracą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia kieruje od 24.06.2019r.