Historia Ośrodka

W okresie PRL świadczenia z pomocy społecznej były udzielane w ramach ochrony zdrowia. Były to zazwyczaj usługi medyczno – opiekuńcze, gdyż podopiecznymi były na ogół osoby starsze, obłożnie chore lub dotknięte tzw. chorobami społecznymi (np. alkoholizmem), niepełnosprawni oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Wprawdzie formalnie w zakresie pomocy społecznej obowiązywała ustawa  z 1923 r., to często decyzje wydawane były na podstawie zarządzeń czy też instrukcji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Przyznawanie świadczeń było także długi czas pozbawione sądowej kontroli, co dawało urzędnikom możliwość korzystania z uznania administracyjnego   w sposób dowolny. Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie miały miejsce w Polsce pod koniec lat 80-tych XX wieku wzmogły potrzebę rozwoju instytucji pomocy społecznej, uwidoczniły jednocześnie potrzebę stworzenia nowej regulacji prawnej, gdyż do 1990 r. nie udało się dostosować „starych” rozwiązań do zmieniającej się rzeczywistości. Transformacja ustrojowa wpłynęła w sposób zasadniczy zarówno na status prawny, jak i zadania pomocy społecznej.  Gdy ogromne bezrobocie stało się jawne, przystąpiono do tworzenia nowej instytucji pomocy społecznej. Uchwalona w początkowym okresie transformacji ustrojowej ustawa z 29 listopada 1990 r.  o pomocy społecznej zamykała okres rozproszonego i zbiurokratyzowanego systemu pomocy społecznej. Nowelizacja wspomnianej ustawy w marcu 2004r i wprowadzane późniejsze zmiany, a także przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiły świadczenie pomocy w sposób bardziej zorganizowany, usystematyzowany i celowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Puławy powstał w roku 1990, gdy na kanwie przemian ustrojowych uchwalana była  nowa,  innowacyjna wówczas  ustawa o pomocy społecznej, w której znalazł się zapis: „Do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie tworzy się jednostki organizacyjne  – ośrodki pomocy”. Początkowo Ośrodek zlokalizowany był w Puławach, przy ul. 6 go Sierpnia  (obecna siedziba ZDDPS), w roku 1995 Ośrodek zmienił siedzibę i do chwili obecnej mieści się przy  ul. Leśnej 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach świadczy pomoc przewidzianą   w ustawie o pomocy społecznej udzielając pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W roku 2004 wejście w życie ustawy  o świadczeniach rodzinnych rozszerzyło działania Ośrodka – powstał nowy Dział Świadczeń Rodzinnych, który realizuje świadczenia rodzinne i alimentacyjne. W roku 2006 w strukturach Ośrodka rozpoczął funkcjonowanie Klub Integracji Społecznej w którym prowadzona jest aktywizacja społeczna i zawodowa. Możliwość korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2015 umożliwiła przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń zawodowych, treningów kompetencji społecznych oraz rozszerzyła pomoc na rzecz społeczności lokalnej. W roku 2012 w wyniku wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  powstał w Ośrodku Dział Integracji i Pomocy Specjalistycznej realizujący działania wspomnianej ustawy ale też ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Kolejne ustawy poszerzają możliwości wsparcia dla rodzi, dzieci , osób z  niepełnosprawnościami, bezrobotnych. Ośrodek od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty i programy pomocowe współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zatrudnia ponad 70  pracowników  w pięciu działach. Główne zadania Ośrodka realizowane są przez Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Integracji i Pomocy Specjalistycznej oraz Dział Świadczeń Rodzinnych. Pozostałe działy – Dział Obsługi Udzielonej Pomocy oraz Dział Finansowo – Księgowy prowadzą działania pomocnicze dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz klientów.

Szczegółowe zadania poszczególnych działów oraz możliwości uzyskania wsparcia znajdują się na poszczególnych zakładkach strony.