Pomoc środowiskowa

POMOC ŚRODOWISKOWA

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie pomocy mieszkańcom miasta Puławy w pokonywani  u  trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ośrodek organizuje i koordynuje działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługuje:

a)   osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b)   cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie    na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością ,o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.  Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.). zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem  w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

c)    mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji życiowej:

 

1. ubóstwa;

2. sieroctwa ;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności:

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia    gospodars domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11. trudności w cudzoziemców, którzy uzyskali  w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12. trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomani;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekonomicznej;

 

Osoby ubiegające się o pomoc są przyjmowane przez pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka (zgodnie z podziałem terytorialnym) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 – 10:00 oraz od 14:00 – 15:15, we wtorki w godzinach od 8:30 – 12:00 oraz od 15:30 – 16:30

W godzinach od 10:00 – 14:00 pracownicy socjalni pracują w terenie.

Uwaga:
Szczegółowe informacje o zadaniach Działu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka .

Potrzebę zapewnienia pomocy należy zgłosić do pracownika socjalnego – osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty również elektronicznej. Możne to zrobić zainteresowany, jego rodzina, osoba fizyczna instytucja lub organizacja.