Usługi opiekuńcze

Organizacja usług opiekuńczych.
O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. W trakcie wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, zakres oraz wymiar usług opiekuńczych. Ośrodek pomocy społecznej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wyda decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.
Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały. Dlatego też odpłatność może być różna w zależności od miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Wymagane dokumenty:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
  • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu);
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy;
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych;
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny;
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o usługi opiekuńcze. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć. Osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.